دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، شهریور 1397 
4. اثرات کیتوسان و سویای خام کامل روی رفتار تغذیه‌ای و اتلاف حرارتی تلیسه‌های جرزی

صفحه 397-405

اچ.م.سی. هراکی؛ ج.ر. گاندرا؛ ای.ر. اُلیویرا؛ سی.اس. تاکیا؛ ر.اچ.ت.ب. گواِس؛ آ.م.آ. گابریل؛ جی.سی.جی. رُدرگیوس؛ ای.ر.اس. گاندرا؛ ت.ل. پریرا؛ جِی. دامیانی؛ جِی.د.اُ. باتیستا


16. ارزیابی دمای سطح بدن در جوجه‌های گوشتی بر اساس سن، دمای هوا و وضعیت پر در طول دوره پرورش

صفحه 499-504

م. مقبلی دامنه؛ ا. برازنده؛ م. ستایی مختاری؛ اُ اسماعیلی‌پور؛ ی. بدخشان


18. همبستگی‌های فنوتیپی در کیفیت گوشت سینه و برخی از معیارهای آسایش: ملاحظات مدت و شدت روشنایی

صفحه 511-518

ای. درلی فیدان؛ آ. نازلیگول؛ م.ک. تورکییلماز؛ اس. آنوپول آیپک؛ ف. سویل کیلیمسی؛ اس. کاراارسلان؛ م. کایا


19. پتانسیل برنامه اصلاح نژادی ژنومی در مرغان بومی ایران

صفحه 519-525

س. ابراهیم‏پورطاهر؛ ص. علیجانی؛ س.ع. رأفت؛ ا.ر. شریفی