دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار 1397 

مقاله مروری

1. مروری بر بیوهیدروژناسیون و اثرات تانن بر آن

صفحه 181-192

ر. ولی‌زاده یونجالی؛ ف. میرزایی آقجه قشلاق؛ ب. نویدشاد؛ س. کرامتی جبه‌دار


3. پتانسیل‌های تولیدی و تولیدمثلی گروه‌های ژنتیکی مختلف گاوهای آمیخته پرورش یافته در شرایط مختلف

صفحه 201-206

جی. میاه؛ م.اس.اچ. سهل؛ م.آی. حسین؛ م. شهجلال؛ م.اس. حسین؛ م.آ. حسین؛ ک.ن. اسلام


6. سطوح بالای آفتابگردان خرد شده در جیره‌ها برای بره‌های پرواری سبب کاهش عملکرد و کیفیت لاشه می‌گردد

صفحه 221-229

ای.ر. اُلیویرا؛ جی.ر. گندرا؛ ف.پ. مُنکااُ؛ آ.م.آ. گابریئل؛ آ.ر.م. فرناندز؛ ر.اچ.ت. گواس؛ م.جی. مورایس؛ ای.ب. مونیز؛ ت.ل. پریرا


14. آنالیز ژنتیکی جمعیت‌های بُز بومی نیجریه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 287-294

اُ.آ. اُجو؛ جی.ن. آکپا؛ م. اُرونمویی؛ آی.آ. آدیینکا؛ م. کبیر؛ سی. آلفونسوس


18. منابع بتائین به عنوان دهندگان گروه متیل در جیره‌های جوجه‌های گوشتی

صفحه 325-332

ر. پریرا؛ جی.ف.م. منتن؛ ف.آ. لنگو؛ م.ب. لیما؛ ل.و. فریتاس؛ کا.سی. زاواریز