دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، اسفند 1396 
4. رابطه بین اوج تولید شیر و پارامترهای پستانی گاومیش‌های آمیخته شیری دِهانگ

صفحه 25-32

ز.بی. گو؛ اس.ال. یانگ؛ جی. وانگ؛ سی. ما؛ ی. چن؛ وی.ال. هو؛ اس.کا. تنگ؛ اچ.اس. ژو؛ سی.بی. لیو؛ تی. چن؛ ایکس.اچ. فو؛ اس.اچ. زیو؛ ز.پی. شی؛ آر.اس. لی؛ جی.دی. می؛ اچ.ام. مااُ


7. اثر معماری ژنتیکی مختلف بر صحت انتخاب ژنومی به کمک سه روش بیزی

صفحه 53-59

ف. علاء نوشهر؛ س.ع. رأفت؛ ر. ایمانی-نبئی؛ ص. علیجانی؛ ک. روبرت گرنیه


11. تأثیرات غنی‌سازی کاه ارزن انگشتی (Eleusine coracana) با جیره‌های مبتنی بر فضولات خشک شده طیور بر عملکرد بزهای کونکان کانیال

صفحه 83-90

آ.آ. بلو؛ بی.جی. دسای؛ آر.جی. بورته؛ وی.اس. دندکار؛ جی.اس. دیهکاله؛ اس. کومار؛ وی.کا. گبرمدهین