دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، آذر 1396 

مقالات تحقیقی

2. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم

صفحه 543-548

ن. دنک؛ اس.اس. آیدین؛ ب. دوگان داس؛ ام. آوسی؛ ام. ساورانلو


4. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 559-566

ف. سقانژاد؛ ه. آتشی؛ م. دادپسند؛ م.ج. ضمیری؛ ف. شکری-سنگری


6. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر

صفحه 577-584

اچ.ام.سی. اراکی؛ ای.آر. د اُلیویرا؛ جی.آر. گندرا؛ آر.اچ. تی.بی. د گواِس؛ سی.اس. تکیا؛ آ.جی. جکواَنا؛ کا.ام.پی. د اُلیویرا؛ دی.ان. وسکواِس؛ ان.آر. برندااُ کنسلو؛ تی.آ. دل واله؛ ان. دوآن اُرباچ


8. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی

صفحه 595-601

ف. علاء نوشهر؛ س.ع. رأفت؛ ر. ایمانی-نبئی؛ ص. علیجانی؛ ک. روبرت گرنیه


13. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته

صفحه 637-645

ک. کسرایی؛ س.ع. رافت؛ آ. جوانمرد؛ ج. شجاع؛ م. عبدالسعید؛ م. خان سفید


20. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه

صفحه 693-698

ع. دانشور آملی؛ م. امین افشار؛ س.ا. شاهزاده فاضلی؛ ن. امام جمعه کاشان؛ ک. جمعه خالدی