دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1396 
2. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر

صفحه 371-375

اس.آ. لون؛ ر. سینها؛ آ. رحیم؛ ب.آ. جانایی؛ آ. سینق؛ ن. شاه


16. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی

صفحه 479-486

س.ک. ابراهیم‌زاده؛ ب. نویدشاد؛ پ. فرهومند؛ ف. میرزائی ‌آقجه‌قشلاق


17. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار

صفحه 487-494

ه. جهانیان نجف‌آبادی؛ ع.1. ساکی؛ ز. بهرامی؛ ع. احمدی؛ د. علی‌پور؛ م. عبدالملکی


18. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها

صفحه 495-499

آ.اُ. آدینا؛ ک.م. اُکوکپه؛ آ.اس. آکانبی؛ م.د. آجیباد؛ ت.ت. تیامیا؛ اُ.آ. سلامی


19. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی

صفحه 501-506

آ.آ. آنانگیو؛ جی.اُ. آته؛ جی.ک. جوزف؛ م.آ. بلوو؛ آ.اُ. آدینا؛ آ.اس. آکانبی؛ آ.ت. یوسف؛ ف.ای. سولا-اُجو؛ اس.اُ. آجید؛ و.اُ. چیمزی؛ جی.اچ. اِدوه


20. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران

صفحه 507-512

ک. خیرعلی‌پور؛ ز. پاینده؛ ب. خوشنویسان