دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، خرداد 1396 

مقاله مروری

1. تأثیر منابع طبیعی مواد فعال بیولوژیکی بر دام‌ها و طیور اهلی

صفحه 189-195

اس. گریگرووا؛ د. آبادجی‌اِوا؛ ن. گجورگوسکا


13. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b

صفحه 283-287

س. ساور سفلی؛ ح.ر. سیدآبادی؛ ع. جوانروح علی‌آباد؛ ر. سید شریفی