دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اسفند 1395 
9. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی

صفحه 69-74

ز. داوری ورانلو؛ س. حسنی؛ م. آهنی آذری؛ ف. صمدی؛ س. زکی‌زاده؛ ع.ر. خان احمدی