دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، شهریور 1399 
3. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات

صفحه 409-419

و. جعفری؛ م. جعفری؛ ل. روسی؛ ا. کالیتزا؛ م.ل. کوستانتینی


7. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان

صفحه 445-451

ت.ا. سدیخ؛ ای.ی. دولماتووا؛ ف.ر. والیتوو؛ ر.س. گیزاتولین؛ ل.ا. کالاشینکووا


11. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک

صفحه 475-481

ر. اورتگا پرز؛ ای. پالاسیوس مچتنوو؛ اُ. آرجونا لوپز؛ ا. پالاسیوس اسپینوزا؛ ب. موریلو آمادور؛ ا. گیلن تروجیلو؛ ج.ل. اسپینوزا ویلاویسنسیو


13. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل

صفحه 491-500

م. ابراهیمی؛ ب. فردوست؛ غ. مقدم؛ س.ع. رافت؛ ع. حسین خانی؛ ص. علیجانی؛ ح. دقیق کیا؛ ح. پایا