دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، خرداد 1399 

مقالات مروری

1. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری

صفحه 191-202

و.ر. آندرید؛ A.آ. خوزه ویرا پرز؛ م. اولیویرا دخسوس


12. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا

صفحه 303-309

ا. آنتنیوس؛ س.پ. گینتینگ؛ س. الایزر؛ ا. تاریگان؛ س. سلهودین؛ آی.گ.س. بودیساتریا؛ آ.پ.ز.ن.ل. ساری؛ د.ن.ه. هاریونو؛ د. ماهارانی


15. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار

صفحه 327-332

و.گ. ورتیپراخو؛ آ.آ. گروزینا؛ ت.م. ربراکووا؛ آی.و. کیسلووا؛ س.و. لبدو؛ اُ.و. کوان؛ ب.و. یوشا؛ س.و. شابونین؛ آی.آ. ورشینینا


16. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

صفحه 333-340

م. خجسته کی؛ م. کلانتر نیستانکی؛ ز. رودباری؛ ح. صادقی پناه؛ ه. جواهری؛ ع.ر. آقاشاهی