دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اسفند 1398 

مقالات مروری

1. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری

صفحه 1-8

و. ساچان؛ ب. کومار؛ جی. کومار آگراوال؛ آ. کومار؛ آ. ساکسنا


مقالات تحقیقی

3. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت

صفحه 17-24

جی.پی. آرایجو؛ پی. پیرس؛ جی.ل. سرکواِیرا؛ م. باروس؛ ت. مورنو


4. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی

صفحه 25-29

اف.پی. مونکااُ؛ و.ر. روچاجونیور؛ جی.تی. سیلوا؛ ن.جی. دِجسوس؛ اُ.اف.سی. مارکواِس؛ جی.پی.اس. رگوئیرا؛ ای.سی.جی. سالس؛ آ.آ.جی. سیلوا جونیور؛ د.د. آلوز؛ سی.سی.سی. کاروالهو؛ و.م. گومس؛ د.ب. لیل


5. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر

صفحه 31-43

آ.اف. گورلوو؛ آ.آی. بلیااِو؛ م.آی. اسلوژنکینا؛ ن.آی. مسولووا؛ ای.ی. زلوبینا؛ آ.وی. راندلین؛ ای.ی. بُندارکووا؛ ب.آ. شرستیوک


6. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری

صفحه 45-50

آ.آ. اُلیوال؛ اف.ب. آرایوجو؛ ت.آ. دلوالِ؛ جی.آ.سی. اُسوریو؛ م. کامپانا؛ جی.پی.جی دِ مورایس


9. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول

صفحه 69-73

آ.سی.اس. سوآرس؛ اف. مورایس کوستا؛ ای.ر. دوآرت؛ ل.سی. گراسیو؛ م.جی. فریرا؛ جی.آ. باستوس؛ م.م. ملو؛ ، ر.ر. ونکسلاو؛ ن.جی.اف. اُلیویرا


10. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک

صفحه 75-79

ر.جی. هولگوین پنا؛ ب.ای. لوپز کرونا؛ اچ. سلایا میچل؛ جی.م. وارگاس لوپز؛ اف. رُدری گواِز فلیکس؛ یو. رامیرز کامپاس؛ جی. اُرتگا-گارسیا؛ ای.اُ. رواِدا پواِنتا


11. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی

صفحه 81-90

م.ح. هادی-تواتری؛ ا. رشیدی؛ ح. جهانی-عزیزآبادی؛ م. رزم‌کبیر


12. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون

صفحه 91-102

ف. عابد درگاهی؛ ح. درمانی‌کوهی؛ ر. حسن ساجدی؛ ع. روستایی علی‌مهر؛ س.ح. حسینی‌مقدم


14. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های

صفحه 113-118

ت. مکرمی؛ ب. نویدشاد؛ ن. هدایت ایوریق؛ ف. میرزائی آقجه قشلاق


15. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز

صفحه 119-129

آ.ی. عبدوالهی؛ ایکس.جی. یو؛ ی.کیو. فو؛ م.و. وانگ؛ ن.اس. کی؛ م.اچ. گیزا؛ اس. کالون؛ و.د. پان؛ ایکس.ل. شی؛ ی. فانگ؛ اس. ویو؛ و. هو؛ ل.پی. تان؛ کا.ایکس. لی؛ ز. وانگ؛ جی.جی. زو؛ د.ی. فنگ؛ جی.کیو. لی