دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، شهریور 1398 

مقاله مروری

1. پیامدهای آناتومی-پاتولوژیکی آلودگی مایکوتوکسین‌ها در خوراک خرگوش

صفحه 379-387

آ. تینلی؛ جی. پسانتینو؛ آ. پریلو؛ ن. زیزو


10. مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی وزن بدن در بز کرکی راینی

صفحه 453-461

م. خورشیدی-جلالی؛ م.ر. محمدآبادی؛ ع. اسمعیلی‌زاده؛ ا. برازنده؛ ُ.ا. بابنکو


19. نوک زدن پر مرغ‌های تخمگذار در تراکم در واحد سطح و نوع قفس متفاوت

صفحه 549-556

اس. خومپوت؛ اس. موآنگچوم؛ اس. یودپروم؛ آ. پانیاساک؛ جی. تی انجتام