دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، خرداد 1398 

مقاله مروری

1. شرایط منجر به استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری

صفحه 189-195

ج. گونزالز-مالدونادو؛ ر. رانگل-سانتوس؛ ر. رودریگز-دلارا؛ گ. رامیرز-والورده


4. The Relationship between Different Body Types of Kalmyk Steers and Their Raw Meat Production and Quality

صفحه 217-223

I.F. Gorlov؛ M.I. Slozhenkina؛ A.V. Randelin؛ A.A. Mosolov؛ B.K. Bolaev؛ A.I. Belyaev؛ E.Y. Zlobina؛ D.A. Mosolova


7. تأثیر بهینه‌سازی سم‌زدایی تفاله پرس شده آرگان (آرگانیا اسپینوسا) روی کیفیت تغذیه‌ای و سطوح ساپونین

صفحه 235-246

ن. لکرام؛ ی. ان-ناهیل؛ ف.ز. زهیر؛ س. موتیک؛ ر. کبور؛ ا.ح. المعادودی؛ م. بندائو؛ ا. الحسنی؛ م. نصیری


9. شدت رشد بره‌ها در طول پرورش شیر مصنوعی وابسته به عوامل غیرژنتیکی انتخاب شده

صفحه 257-263

پ. ماکوویسکی؛ م. گالیسووا کوپیکووا؛ م. مارگتین؛ پ. ماکوویسکی؛ م. ناگی