دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اسفند 1397 

2. پیشرفت های اخیر در احتیاجات مواد معدنی کم نیاز در جوجه های گوشتی، مقاله مروری

صفحه 9-16

ب. نویدشاد؛ م. محمدرضائی؛ م. زارعی؛ ر. ولی زاده؛ س. کرامتی؛ ف. رضائی؛ ص. جباری؛ ر. کچوئی؛ پ. اسمائیل نسب


5. عملکرد و پاسخ های متابولیکی گاوهای تازه زا به استفاده از منبع پیش ساز قندی به صورت روزانه و یا به صورت یک روز در میان

صفحه 31-38

م. کاظمی بن چناری؛ م. جهانی مقدم؛ ع.ر. علیزاده؛ پ. قدرتی؛ ح. شهابی؛ ا. محجوبی؛ م. گرجی دوز


6. رفتار هضم تلیسه‌های تغذیه شده با سیلاژ علوفه‌ای Marandu

صفحه 39-44

گ.آ. مندس؛ و. روکا جونیور؛ ج.ر.م. راس؛ ف. وییرا سیلوا؛ ف.پ. مونکائو؛ د.آ. سیلوا؛ پ.ف. سانتانا؛ گ.س.س. دیوید


9. اثر استفاده از فن آوری های تولیدمثلی در پیشرفت ژنتیکی گاوهای بومی سیستانی ایران: مطالعه شبیه سازی

صفحه 59-71

ه. فرجی-آروق؛ م. رکوعی؛ ع. مقصودی؛ م. مهری؛ س. انصاری مهیاری؛ ا. کریستین سورنسن


18. تعیین ضرایب اقتصادی صفات مهم شترهای یک کوهانه در سیستم پرورش مناطق کویری

صفحه 145-152

م. وطن خواه؛ ع. شفیع نادری؛ م.ر. مفیدی؛ ع.ا. قره داغی؛ م.ع. عباسی