دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، شهریور 1395 
3. عملکرد رشدی و راندمان تبدیل خوراک تلیسه‌های آمیخته

صفحه 511-516

ن.ک.د. نس؛ م.آ. باست؛ ن. زاهان شوشه؛ اس.آ. بلال؛ م. آکتاروزمان؛ م.ن. اودین


5. مدل ریاضی هاضم بی‌هوازی برای پیش بینی نرخ تولید متان از فضولات گاو

صفحه 525-533

م. کمالی نسب؛ ع. وکیلی؛ م. دانش مسگران؛ ر. ولی زاده؛ س.ر. نبوی


8. موقعیت‌یابی گرلین در بیضه گاو

صفحه 551-555

آ. بایزیدی آذر؛ ب. شکرالهی


24. تعیین خصوصیات مولکولی نژادهای بز بومی عراق با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحه 671-678

Y. Muhammad Salih Al-Barzinj؛ ر. اسمات اوراماری؛ ر. عبد الغنی ال-سنجوری


25. تنوع میتوکندری و ساختار فیلوژنتیکی جمعیت بز مرخز

صفحه 679-684

ح.ر. سیدآبادی؛ ک. پهلوان افشاری؛ م. عبدالمالکی


27. اثرات ایزوفلاون‌‌ها در خوراک بر غلظت استرادیول پلاسمایی و عملکرد تولیدی جوجه‌های تخمگذار

صفحه 691-695

ن. جرگوسکا؛ ک. فیلو؛ و. لوکو؛ و. کوستو؛ ر. جورجیوسکی؛ س. جورجیوسکی؛ س. گریگروا


مقالات تحقیقی

29. مطالعه عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی جوجه‌های سویه رُد آیلند رِد سفید

صفحه 707-713

آ.ک. داس؛ اس. کومار؛ آ. رحیم؛ آ.ک. میشرا