دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، اسفند 1394 

مقالات مروری

1. اثر تنش متابولیک بر فعالیت تخمدانی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری: مطالعه مروری

صفحه 1-7

م. فرمان؛ س. ناندی؛ و. گریش کومار؛ س.ک. تریپاسی؛ پ.س.پ. گوپتا


2. جنبه‌های ژنتیکی سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی

صفحه 9-14

ج. احمدپناه؛ ع.ا. شادپرور؛ ن. قوی حسین-زاده؛ ع. پاکدل