دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1391 

مقالات مروری

1. -

صفحه 305-309

S.M. Fiala


2. -

صفحه 311-318

M. Mengesha؛ W. Tsega


مقالات تحقیقی

3. -

صفحه 319-322

H. Alaie؛ S.Z. Mirhoseini؛ M. Mehdizadeh؛ S.B. Dalirsefat


4. -

صفحه 323-330

S.B. Abdu؛ O.W. Ehoche؛ A.M. Adamu؛ G.S. Bawa؛ M.R. Hassan؛ S.M. Yashim؛ H.Y. Adamu


5. -

صفحه 331-335

K.A. Sanwo؛ S.O. Iposu؛ J.A. Adegbite؛ S.S. Abiola؛ O.A. Fanimo


6. -

صفحه 337-342

Y. Acosta-Aragon؛ J. Jatkauskas؛ V. Vrotniakiene


7. -

صفحه 343-349

K.D. Adeyemi؛ A.O. Olorunsanya


8. -

صفحه 351-356

G.H. Moghaddam؛ A. Olfati؛ H. Daghigh Kia؛ S.A. Rafat


9. -

صفحه 357-360

T. Shah؛ S. Deshpande؛ U. Dasgupta؛ K.M. Singh؛ C.G. Joshi


10. -

صفحه 361-365

A.A. Ibrahim؛ J. Aliyu؛ N.I. Wada؛ A.M. Hassan


11. -

صفحه 367-375

I. El-Wardany؛ E.F. El-Daly؛ A.H. Abd El-Gawad؛ A.E.A. Hemid؛ N.A. Abd El-Azeem


12. -

صفحه 377-381

J.R. Kana؛ A. Teguia؛ A. Fomekong


13. -

صفحه 383-389

S.M. Hashish؛ L.D. Abd El-Samee


14. -

صفحه 391-395

M. Anna Anandh؛ P.N. Richard Jagatheesan؛ P. Senthil Kumar؛ G. Rajarajan؛ A. Paramasivam


15. -

صفحه 397-401

B.G. Nath؛ P.K. Pathak؛ A.K. Mohanty