دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1391 

مقالات مروری

1. -

صفحه 203-222

K.G.M. Mahmoud؛ M.F. Nawito


2. -

صفحه 223-225

S.B. Abdu؛ O.W. Ehoche؛ A.M. Adamu؛ M.R. Hassan؛ S.M. Yashim؛ H.Y. Adamu؛ M. Kabir


مقالات تحقیقی

3. -

صفحه 227-232

V.B. Ahir؛ K.M. Singh؛ A.K. Tripathi؛ R.A. Mathakiya؛ S.J. Jakhesara؛ P.G. Koringa؛ D.N. Rank؛ M.K. Jhala؛ C.G. Joshi


4. -

صفحه 233-237

M. Emst؛ L. Putnova؛ J. Pokoradi؛ J. Matouskova؛ R. Zidek؛ L. Marsalkova؛ J. Lamka


5. -

صفحه 239-245

A. Pal؛ P.N. Chatterjee؛ A.K. Chakravarty


6. -

صفحه 247-250

O.I. Azawi؛ M. Delpli Ali؛ O.S. Ahmed؛ A.S. Al‐Hadad؛ M.S. Jamil؛ Hussien Hussien


7. -

صفحه 251-256

A.A. Shadparvar؛ B. Enayati


8. -

صفحه 257-264

A. Guerrero؛ C. Sanudo؛ J.A. Mateas؛ S. Caillaud؛ W.S. Sepulveda؛ J. Toustou؛ J.P. Gajan؛ P. Santolaria


9. -

صفحه 265-269

P.H.G.J. De Silva؛ A.L. Sandika


10. -

صفحه 271-275

A.K. Talukder؛ M. Shamsuddin


11. -

صفحه 277-282

P.A. Addass؛ D.L. David؛ A. Edward؛ K.E. Zira؛ A. Midau


12. -

صفحه 283-286

M. Mosaddegh؛ M. Hamzeloo Moghadam؛ F. Naghibi؛ S. Mohebby؛ A. Pirani؛ B. Eslami


13. -

صفحه 287-294

S.A. Masudul Hoque؛ M.A.M. Yahia Khandoker؛ S.K. Kabiraj؛ L.Y. Asad؛ M. Fakruzzaman؛ K.M.A. Tareq


14. -

صفحه 295-299

F.A. Bhat؛ H.K. Bhattacharyya


مقاله کوتاه

15. -

صفحه 301-303

W. Nualchuen؛ K. Srisakwattana؛ S. Chethasing؛ K. Tasripoo؛ S. Usawang؛ R. Hengtrakulsin؛ M. Kamonpatana