دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اسفند 1392 
8. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی

صفحه 65-68

م. کمانگر؛ ه.ا. روشنفکر؛ ح. گله‌داری؛ آ.س. صدر؛ م. ممویی؛ م.ت. بیگی نصیری


16. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه

صفحه 117-122

م. آزادگان مهر؛ ا. حسن آبادی؛ ح. نصیری مقدم؛ ح. کرمانشاهی


18. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده

صفحه 127-133

م. طغیانی؛ ع.ع. قیصری؛ س.ع. تبعیدیان؛ غ.ر. قلمکاری؛ م. زمانی زاد؛ م. محمدرضایی


25. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه

صفحه 179-184

ام. کبیر؛ آر.اُ. سلیمان؛ آر.کا. ادریس؛ اس.بی. آبدو؛ اُ.ام. دائودو؛ اس.ام. یاشیم؛ ام.آر. حسن؛ اچ.وای. آدامو؛ ان.ام. اچه؛ تی.اس. اُلوگبمی؛ آی.آی. آددیبو


مقاله کوتاه

28. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر

صفحه 197-200

آی.اس. میلاد؛ آ.اس.آ.ام. ال-زهاف؛ آی.آ. آزاگا


30. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری

صفحه 205-207

تی. اسواراموهان؛ کا. نیلانی؛ پی. سورکا؛ پی. ماهادوان؛ ک. بالاسوبرامانیام