دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، آذر 1394 
10. بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون

صفحه 839-844

ی. نادری؛ ن امام جمعه کاشان؛ ر. واعظ ترشیزی؛ م. امین افشار


12. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR

صفحه 853-858

م.ه. سخاوتی؛ م. طهمورث‪پور؛ ط. عباسی-دلوئی؛ س. یوسفی؛ ع.ا. خبیری؛ ر. اکبری؛ ع شکاری


13. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال

صفحه 859-863

پ. شارما؛ اس.ان.اس. پارمار؛ ام.اس. تاکور؛ د.اس. نایوریال؛ ر. رنجان


14. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز

صفحه 865-871

ن. سولتانا؛ ا.ر. آلیمون؛ کا.اس. هوکیو؛ م. بابا؛ جی. حسین


19. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت

صفحه 605-909

ا. زارعیان جهرمی؛ م رنجبری؛ س. خالقی‏زاده؛ س. احراری؛ ا. احراری؛ م. قوی‏پیشه


30. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی

صفحه 987-990

س. جوزی شکالگورابی؛ ح. مرادی شهربابک؛ م. عباسی فیروزجائی؛ آ. قربانی