دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، شهریور 1394 
5. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی

صفحه 545-551

آ.ان.ام.ای. رحمان؛ ام.آ.ام.ی. خاندوکر؛ ال. اسد؛ اس. ساها؛ ر.س. پاوول؛ اس. دبناس


9. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین

صفحه 572-582

ز. ابراهیمی حسین‌زاده؛ م.ر. محمدآبادی؛ ع. اسمعیلی‌زاده؛ الف خضری؛ ع. نجمی نوری


مقاله تحقیقی

11. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی

صفحه 595-599

م. کاظمی بن چناری؛ م.ر. جوانمرد؛ م. اسلامی‌زاد


12. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی

صفحه 601-606

ف. میرزائی آقجه قشلاق؛ ا. قربانی؛ ع. مهدوی؛ ب. نویدشاد؛ س. کرامتی جبه‌دار


19. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری

صفحه 655-663

کا.ف. ماهروس؛ م.اس. حسنان؛ م. ابدل مردی؛ اچ.آی. شافی؛ اچ.ای. روشدی


مقاله کوتاه

29. شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس آکابان در ایران

صفحه 737-740

غ.ع. کجوری؛ ز. داوودی؛ ح. ممتاز