دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اسفند 1393 

مقاله تحقیقی

3. القاء شیردهی در گاوهای هلشتاین با استفاده از تزریق پروژسترون یا درج واژنی پروژسترون

صفحه 13-20

F. Rivera-Acuna؛ E. Prado-Martinez؛ P. Luna-Nevarez؛ M.G. Mendez-Castillo؛ L. Avendano-Reyes؛ J.F. Hernandez-Chavez؛ J.L. Espinoza-Villavicencio؛ J. Hernandez-Ceron؛ A. Correa-Calderon