دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، خرداد 1394 
5. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد

صفحه 279-283

م.ر. اسلام؛ م.ن. آدین؛ م.ر. آکاندا؛ م.م.اچ. خان؛ م.آ. بیست؛ اس.آ. بلال


8. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران

صفحه 301-307

ف. محمد نژاد سنگدهی؛ ق. رحیمی میانجی؛ م. صفدری شاهرودی؛ س.ع. رضوی-ششده؛ م. غلامی


9. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته

صفحه 309-315

م.ای. حسین؛ تی. چندا؛ جی.کا. دبناث؛ م.م. حسن؛ آ.اچ. شایکات؛ م.آ. هکو


14. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن

صفحه 347-354

ح.ر. بهمنی؛ م. طهمورث‌پور؛ ا. اسلمی نژاد؛ م. وطن خواه؛ ا. رشیدی


20. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک

صفحه 393-401

اُ.آ. آدیمی؛ سی.پی. نجوکو؛ اُ.م. اُدونباکو؛ اُ.م. سگونل؛ ال.تی. اگبیال


26. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی

صفحه 437-446

ح. سوری؛ ع. خطیبجو؛ ک. طاهرپور؛ ا. حسن آبادی؛ ف. فتاح نیا؛ م. عسگری