نمایه نویسندگان

آ

 • آبادجی‌اِوا، د. تأثیر منابع طبیعی مواد فعال بیولوژیکی بر دام‌ها و طیور اهلی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-195]
 • آیت‌اللهی مهرجردی، ا. اهداف اصلاحی و شاخص انتخاب مطلوب برای بز کرکی رایینی در سامانه مرتعی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 631-636]
 • آتشی، ه. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • آته، جی.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آجیباد، م.د. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آجید، اس.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آیدین، اس.اس. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • آدینا، آ.اُ. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آدینا، آ.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آزادبخت، س. ارزیابی تأثیر جاذب‌های مختلف سرب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 297-301]
 • آشیرو، ر.م. عملکرد گوسفندان یانکا تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف بقایای نیشکر سیلو شده همراه با کود مرغی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 265-269]
 • آقایی، ع. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • آکانبی، آ.اس. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • آکانبی، آ.اس. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آلکالی، اچ.آ. ارزش تغذیه‌ای بالقوه گونه‌های علوفه چریدنی حبوبات منتخب در نیجریه با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 567-575]
 • آلمایهو، ک. ارزیابی صفات ریخت‌شناختی و تولیدمثلی تیپ‌های بُز شیری بومی در شمال‌ غربی اَمهارا، اتیوپی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-51]
 • آنانگیو، آ.آ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • آهنی آذری، م. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • آوسی، ام. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]

ا

 • ابراهیمی، س.ه. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • ابراهیم‌زاده، س.ک. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 479-486]
 • ابراهیمی-محمودآباد، س.ر. تأثیر اندازه‌ ذرات جو بر تخمیر شکمبه‌ای و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر تغذیه شده با جیره حاوی اوره بالا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 271-276]
 • ایبنلبشیر، ام. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • اتاپتو، ان.اس.بی.ام. اثرات مگادُز فیتاز بر عملکرد رشد، وضعیت استخوان و دفع مواد مغذی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح بالای سبوس برنج [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 119-127]
 • احمدی، ع. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • اخواست، ع.ر. تأثیر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر عملکرد، توانایی آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های گازهای خونی جوجه‌های گوشتی تحت تیمار نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 471-477]
 • اِدوه، جی.اچ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • اراکی، اچ.ام.سی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • اربابی، س. استفاده از روش برون‌تنی تولید گازشکمبه‌ای برای ارزیابی ارزش غذایی پنج نسبت علوفه به کنسانتره [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 249-257]
 • اسدی، ب. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر بره‌های لری بختیاری تا سن یک سالگی برای کروموزومهای اتوزومی و جنسی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • اسدی، ف. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • اسدی، ق. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • اسدی-الموتی، ع. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]
 • اسعدی-دیزجی، ا. اثرسطوح مختلف قارچ صدفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 687-691]
 • اعظمی، م.ه. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]
 • افروزنیا، ا. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • اقدم شهریار، ح. اثرسطوح مختلف قارچ صدفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 687-691]
 • اکبری، س.م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • اُکوکپه، ک.م. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • اُگوندیپ، اس.اُ. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • اًلافادهان، آ.اً. ارزش تغذیه‌ای بالقوه گونه‌های علوفه چریدنی حبوبات منتخب در نیجریه با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 567-575]
 • ال فکی، ا. تأثیر فصل مرطوب و خشک بر ترکیب شیر شتر جماز (Camelus dromedarius) تونس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 163-167]
 • امام جمعه کاشان، ن. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • ایمانی-نبئی، ر. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • امین افشار، م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • امین افشار، م. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • اُنیمیسی، پ.آ. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • اوپولا، ِا. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]

ب

 • باغبان کنعانی، پ. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • باوا، ج.اس. اثر جیره‌های فرموله شده بر مبنای چهار اسید آمینه ضروری بر عملکرد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون در مرحله پایانی پرورش جوجه‌های گوشتی تحت شرایط محیطی گرمسیری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 303-311]
 • برندااُ کنسلو، ان.آر. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • بیگی، گ.ف. اثرات سطوح مختلف اشباع و غیر اشباع و ترکیب آنها در دوره‌های رشد و پایانی بر عملکرد تولید و چربی‌‌های خون جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 329-336]
 • بلوکی، ز. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • بلوو، م.آ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • بهرامی، ز. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • بهرام‌پور، و. چند‌شکلی ژن کالپاستاتین در بز تالی و رایینی در استان کرمان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 461-464]
 • بهروزلک، م. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]
 • بوجنانه، آی. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]

پ

 • پاموگووا، د. عملکرد رشد بره‌های پِلِوِن سر سیاه در طی دوره شیرخوارگی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • پاینده، ز. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]
 • پیرخضرانیان، ز. پیش‌بینی نواحی اپیتوپی سلول‌هایB و T آنتی‌ژن حفاظتی در باکتری Bacillus anthracis [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 429-436]
 • پررا، پی.و.یو. اثرات مگادُز فیتاز بر عملکرد رشد، وضعیت استخوان و دفع مواد مغذی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح بالای سبوس برنج [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 119-127]
 • پیرو، ام. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • پهلوان، ر. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • پورملایی، ف. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]

ت

 • تیامیا، ت.ت. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • تقی نژاد-رودبنه، م. تأثیر اندازه‌ ذرات جو بر تخمیر شکمبه‌ای و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر تغذیه شده با جیره حاوی اوره بالا [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 271-276]
 • تکیا، سی.اس. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • تیموری یانسری، ا. کنتیک شکمبه‌ای تجزیه مواد مغذی، هیدراسیون و گرانروی خاص عملکردی سه نوع پالپ چغندرقند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 17-26]
 • تیموری یانسری، ا. جرم جحمی و اندازه ذرات مارکر عبور سنجش ترن‌اور مواد هضمی شکمبه در گاو شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 377-385]
 • تیموری یانسری، ا. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • تهمورث‌پور، م. کلونینگ و بیان ژن پروتئین ۷۰ کیلو دالتون از باکتری بروسلا ملیتنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 387-392]
 • توحیدی‌ نژاد، ف. تعیین خصوصیات ژن و پروتئین Rheb در بز کرکی راینی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 289-295]

ج

 • جانایی، ب.آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • جکواَنا، آ.جی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • جلالی، س.م.ع. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • جمعه خالدی، ک. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • جنکر، آ. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • جهانیان نجف‌آبادی، ه. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • جهانی عزیزآبادی، ح. اثر عصاره‌های اتانولی بر قابلیت هضم، تخمین انرژی، بیومس میکروبی و کینتیک تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-15]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • جوانروح علی‌آباد، ع. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • جوانمرد، آ. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • جوزف، جی.ک. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]

چ

 • چاجی، م. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • چیخی، آ. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • چیمزی، و.اُ. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • چمنی، م. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]

ح

 • حاجتی، ه. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]
 • حامد، اچ. تأثیر فصل مرطوب و خشک بر ترکیب شیر شتر جماز (Camelus dromedarius) تونس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 163-167]
 • حیدری ارجلو، ا. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • حسنی، س. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • حسنی، س. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • حسین پور مشهدی، م. تحقیقی بر ارتباط بین ژن‌های SCD1 و OLR1 با صفات تولید شیر در گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 243-248]
 • حسین‌تبار قاسم‌آباد، ب. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • حسینی-دولت‌آبادی، ح. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • حسینی‌مقدم، س.ح. تعیین توالی ترانسکریپتوم گاو بومی گیلان در مقایسه با ژنوم مرجع bosTau4 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 235-241]

خ

 • خادم، ع.ا. ارزیابی تأثیر جاذب‌های مختلف سرب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 297-301]
 • خادم، ع.ا. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]
 • خاموشی، ص. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • خان، م.ک.ای. همبستگی بین صفات رشد و تولید در نژادهای مختلف بز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 465-470]
 • خان احمدی، ع.ر. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • خانداکر، ر. همبستگی بین صفات رشد و تولید در نژادهای مختلف بز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 465-470]
 • خان سفید، م. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • خیری، ف. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • خیری، ف. اثرات نوع جیره نویسی و سطوح مختلف احتیاجات اسیدآمینه لیزین بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 313-320]
 • خیرعلی‌پور، ک. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]
 • خوشنویسان، ب. ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش بوقلمون در ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 507-512]

د

 • دادپسند، م. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • دارابی‌قانع، ب. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • داشاب، غ.ر. مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی جایگاه ژن BMP15 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 197-209]
 • د اُلیویرا، ای.آر. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • د اُلیویرا، کا.ام.پی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دانشیار، م. ارزیابی هورمون‌های تیروئیدی، گازهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانت بدن، فعالیت آنزیم‌های خون و خصوصیات استخوانی در جوجه‌های گوشتی تحت آسیت آلقایی به روش سرما [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-99]
 • دانشیار، م. تأثیر عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis) بر عملکرد، توانایی آنتی‌اکسیدانی و فراسنجه‌های گازهای خونی جوجه‌های گوشتی تحت تیمار نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 471-477]
 • دانش مسگران، م. تأثیر اسانس برخی از چاشنی‌ها و دانه گیاهان دارویی بر ویژگی‌های گوارش‌پذیری و جمعیت قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • دانشور آملی، ع. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • داودی، د. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش ‌داده‌ شده بر کلینوپتیلولیت بر خصوصیات کیفی گوشت جوجه‌های گوشتی در زمان نگهداری در فریزر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 321-328]
 • داوری ورانلو، ز. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • دیرنده، ع. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • دستار، ب. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش ‌داده‌ شده بر کلینوپتیلولیت بر خصوصیات کیفی گوشت جوجه‌های گوشتی در زمان نگهداری در فریزر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 321-328]
 • دقیق‌کیا، ح. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • د گواِس، آر.اچ. تی.بی. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دل واله، تی.آ. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دنک، ن. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • دوآن اُرباچ، ان. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • دوستی ایرانی، ا. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • دوگان داس، ب. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]

ر

 • رأفت، س.ع. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • رافت، س.ع. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • رحیم، آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • رحمانی فیروزی، ر. اثرات سطوح انرژی و پروتئین جیره مادری در اواخر آبستنی بر رشد، برخی پارامترهای خونی، سلامتی و عملکرد بزغاله‌ها در ماه اول زندگی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 611-620]
 • رضوان نژاد، ا. بررسی وجود QTL برای برخی از صفات رفتاری و عملکردی بر روی کروموزوم شماره4 در بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 337-343]
 • رمضانپور، س. استفاده از روش برون‌تنی تولید گازشکمبه‌ای برای ارزیابی ارزش غذایی پنج نسبت علوفه به کنسانتره [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 249-257]
 • روبرت گرنیه، ک. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]

ز

 • زارعی، ا. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • زکی‌زاده، س. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • زندی، م. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]

س

 • ساری، م. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • ساکی، ع.1. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • سالاری، ج. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]
 • سالمی، آ. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر بره‌های لری بختیاری تا سن یک سالگی برای کروموزومهای اتوزومی و جنسی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • ساموئل نوکولو، سی. آنالیز ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار بوان نرا سیاه در دوره‌های تولیدی پراکنده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-162]
 • ساورانلو، ام. مطالعه اثر افزودن سطوح مختلف ملاس روی کیفیت سیلو‌های ضایعات پسته (Pistachio vera) و مخلوط کاه گندم [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 543-548]
 • ساور سفلی، س. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • سبحانی راد، س. تأثیر اسانس‌های پونه کوهی (Origanum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 585-593]
 • سجادیان، م. تأثیر اسانس برخی از چاشنی‌ها و دانه گیاهان دارویی بر ویژگی‌های گوارش‌پذیری و جمعیت قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • سخاوتی، م.ه. کلونینگ و بیان ژن پروتئین ۷۰ کیلو دالتون از باکتری بروسلا ملیتنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 387-392]
 • سیدآبادی، ح.ر. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • سید شریفی، ر. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گوسفندان ایرانی بر اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 283-287]
 • سقانژاد، ف. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • سلامی، اُ.آ. تأثیر کنجاله برگ آلوی سیاه (Vitex doniana) بر عملکرد، هماتولوژی و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم جوجه خروس‌ها [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 495-499]
 • سلطانعلی، ح. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • سیلویا جوهن-جایا، ا. آنالیز ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار بوان نرا سیاه در دوره‌های تولیدی پراکنده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-162]
 • سیم اٌنوو، م. عملکرد رشد بره‌های پِلِوِن سر سیاه در طی دوره شیرخوارگی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 277-281]
 • سنجابی، م.ر. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • سینق، آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • سینها، ر. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • سولا-اُجو، ف.ای. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]

ش

 • شاه، ن. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]
 • شاهزاده فاضلی، س.ا. جداسازی و شناسایی نشانگرهای ریزماهواره از ژنوم گونه در معرض انقراض شتر دو کوهانه [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 693-698]
 • شجاع، ج. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • شیرزادگان، ک. الیاف نامحلول عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم را تحت تأثیر قرار می‌دهند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • شریعتی، ر. مقایسه پروفیل اسید‌های چرب عضله راسته بزغاله، بره و گوساله پرورش‌یافته تحت شرایط سیستم عشایری ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 437-443]
 • شریعتمداری، ف. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • شریفی، م. ارزش اقتصادی و کیفیت شیر تولید شده در گاوهای شیرده هلشتاین در سیستم سبز (ارگانیک) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 27-35]
 • شیرمحمد، ف. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های زردچوبه و رزماری بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 655-662]
 • شکری-سنگری، ف. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]
 • شهیر، م.ح. ارزیابی هورمون‌های تیروئیدی، گازهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانت بدن، فعالیت آنزیم‌های خون و خصوصیات استخوانی در جوجه‌های گوشتی تحت آسیت آلقایی به روش سرما [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-99]
 • شورنگ، پ. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]

ص

 • صادقی، ع.ا. اثر سطح و منبع انرژی بر عملکرد و ترکیب آمینو اسیدهای ماهیچه سینه جوجه‌های گوشتی سویه کاپ 500 [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 129-137]
 • صیرفی، ح. تأثیر اسانس‌های پونه کوهی (Origanum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 585-593]
 • صفا، س. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]
 • صمدی، ف. بررسی ارتباط بین چند‌شکلی ژن‌های گیرنده ملاتونین نوع یک و آروماتاز با صفات اقتصادی در گوسفند کردی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 69-74]
 • صمدی، ف. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • صمدیان، ف. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]

ض

 • ضمیری، م.ج. برآورد پارامترهای ژنتیکی تولید و تداوم شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 559-566]

ط

 • طاهری، ح.ر. الیاف نامحلول عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم را تحت تأثیر قرار می‌دهند [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 109-117]
 • طهماسبی، ع.م. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]
 • طهمورث‌پور، م. پیش‌بینی نواحی اپیتوپی سلول‌هایB و T آنتی‌ژن حفاظتی در باکتری Bacillus anthracis [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 429-436]

ع

 • عابدپور، ع. اثر منبع روغن گیاهی و مکمل ال-کارنیتین بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 147-153]
 • عباسی، م.ع. اهداف اصلاحی و شاخص انتخاب مطلوب برای بز کرکی رایینی در سامانه مرتعی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 631-636]
 • عباسی-دالویی، ط. کلونینگ و بیان ژن پروتئین ۷۰ کیلو دالتون از باکتری بروسلا ملیتنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 387-392]
 • عبدی، ع. اثرات سطوح مختلف روغن کلزا و طول مدت مخلوط‌سازی جیره بر عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 75-81]
 • عبدالسعید، م. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • عبدالکریمی، ر. ارزیابی هورمون‌های تیروئیدی، گازهای خونی، وضعیت آنتی اکسیدانت بدن، فعالیت آنزیم‌های خون و خصوصیات استخوانی در جوجه‌های گوشتی تحت آسیت آلقایی به روش سرما [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 91-99]
 • عبدالله، ا.آر. آنالیز ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار بوان نرا سیاه در دوره‌های تولیدی پراکنده [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 155-162]
 • عبدالملکی، م. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • عظیمی ‌یوالاری، ص. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • علاء نوشهر، ف. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]
 • علی‌پور، د. اثر پری‌بیوتیک و نوع تنظیم خوراک بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و تولید گاز در روده کور مرغان تخمگذار [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 487-494]
 • علیجانی، ص. اثر تراکم نشانگری، تعداد QTL و وراثت‌پذیری صفت بر صحت انتخاب ژنومی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 595-601]

غ

 • غفاری، ک. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]
 • غلامی، ح. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]

ف

 • فرامرززاده، م. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]
 • فرهومند، پ. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 479-486]
 • فرهومند، پ. تأثیر مکمل‌های سولفات مس و آرژنین بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه کنجاله کانولا [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 647-654]
 • فروهر، و. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]

ق

 • قارونی، م.ه. مقایسه پروفیل اسید‌های چرب عضله راسته بزغاله، بره و گوساله پرورش‌یافته تحت شرایط سیستم عشایری ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 437-443]
 • قره‌جانلو، م. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های زردچوبه و رزماری بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 655-662]
 • قناعت پرست رشتی، م. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • قورچی، ت. استفاده از روش برون‌تنی تولید گازشکمبه‌ای برای ارزیابی ارزش غذایی پنج نسبت علوفه به کنسانتره [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 249-257]

ک

 • کاتوکروندا، ک.جی.اس.سی. اثرات مگادُز فیتاز بر عملکرد رشد، وضعیت استخوان و دفع مواد مغذی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح بالای سبوس برنج [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 119-127]
 • کارگر برزی، ن. اهداف اصلاحی و شاخص انتخاب مطلوب برای بز کرکی رایینی در سامانه مرتعی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 631-636]
 • کیانی، ع. مقایسه پروفیل اسید‌های چرب عضله راسته بزغاله، بره و گوساله پرورش‌یافته تحت شرایط سیستم عشایری ایران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 437-443]
 • کبد، د. ارزیابی صفات ریخت‌شناختی و تولیدمثلی تیپ‌های بُز شیری بومی در شمال‌ غربی اَمهارا، اتیوپی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 45-51]
 • کیخسروی، ا. بررسی اثر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و قابلیت هضم جیره در بره‌های نر پرواری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 603-609]
 • کریمی، ر. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • کریمی ترشیزی، م.ا. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • کسرایی، ک. کاربرد نشانگرهای میکروساتلایت برای آزمون تأیید والدین در گله‌های گوسفند آمیخته [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 637-645]
 • کفیل زاده، ف. اثر عصاره‌های اتانولی بر قابلیت هضم، تخمین انرژی، بیومس میکروبی و کینتیک تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-15]
 • کفیل‌زاده، ف. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • کلی، ال. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • کوزت، اس. ارزیابی سطوح آنتی‌اکسیدانی کُل، کلسیم کُل، سلنیوم، انسولین، تری یدو تیرونین آزاد و تیروکسین آزاد در گاوهای مبتلا به کتوز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 393-399]

گ

 • گاربا، ی. عملکرد گوسفندان یانکا تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف بقایای نیشکر سیلو شده همراه با کود مرغی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 265-269]
 • گجورگوسکا، ن. تأثیر منابع طبیعی مواد فعال بیولوژیکی بر دام‌ها و طیور اهلی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-195]
 • گریگرووا، اس. تأثیر منابع طبیعی مواد فعال بیولوژیکی بر دام‌ها و طیور اهلی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 189-195]
 • گرگوری، ا. تأثیر فصل مرطوب و خشک بر ترکیب شیر شتر جماز (Camelus dromedarius) تونس [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 163-167]
 • گلزاریان، م.ر. امکان‌سنجی تشخیص اولیه بیماری ورم پستان در دام‌های شیری با استفاده از پردازش نقشه های گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 549-557]
 • گندرا، جی.آر. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]

ل

 • لون، اس.آ. مولکول‌های اسپرماتوزوآ مرتبط با باروری گاو نر [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 371-375]

م

 • مایگاندی، اس.آ. عملکرد گوسفندان یانکا تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف بقایای نیشکر سیلو شده همراه با کود مرغی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 265-269]
 • ماهری سیس، ن. اثرسطوح مختلف قارچ صدفی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی در بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 687-691]
 • محیطی اصلی، م. مقایسه منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E در جیره مرغ‌های تخمگذار و اثرات آنها بر سلنیوم و کلسترول تخم مرغ، کیفیت و ثبات اکسیداتیو [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 83-89]
 • محقق-دولت‌آبادی، م. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • محمدی، ا. چند‌شکلی ژن کالپاستاتین در بز تالی و رایینی در استان کرمان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 461-464]
 • محمدآبادی، ت. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • محمدآبادی، م.ر. تعیین خصوصیات ژن و پروتئین Rheb در بز کرکی راینی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 289-295]
 • محمدآبادی، م.ر. اثر چندشکلی‌های UCP روی صفات رشد، ارزش اصلاحی صفات رشد و صفات تولیدمثلی در مرغ بومی فارس [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 679-685]
 • محمدرضایی، م. اهمیت آرسنیک، وانادیوم، کبالت و استرانسیوم در طیور، مقاله مروری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 365-369]
 • محمدی‌فر، آ. اثر چندشکلی‌های UCP روی صفات رشد، ارزش اصلاحی صفات رشد و صفات تولیدمثلی در مرغ بومی فارس [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 679-685]
 • محمودی، ر. اعتبارسنجی ژن‌های خانه‌دار جهت نرمال کردن Real Time PCR در سلول‌های سوماتیکی تلیسه‌ای شیری هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 229-234]
 • مختارپور، ا. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]
 • میرحسینی، س.ض. تعیین توالی ترانسکریپتوم گاو بومی گیلان در مقایسه با ژنوم مرجع bosTau4 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 235-241]
 • مریدی، م. تعیین توالی ترانسکریپتوم گاو بومی گیلان در مقایسه با ژنوم مرجع bosTau4 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 235-241]
 • میرزایی آقچه قشلاق، ف. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • میرزایی چشمه‌گچی، س. اثر روغن اسانسی آویشن شیرازی، اکالیپتوس و مخلوط آنها بر فراسنجه‌های تخمیر با استفاده از مایع شکمبه بز مرخز [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-59]
 • میرزاده، ک. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • میرزائی ‌آقجه‌قشلاق، ف. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 479-486]
 • معینی، م.م. اثر روغن اسانسی آویشن شیرازی، اکالیپتوس و مخلوط آنها بر فراسنجه‌های تخمیر با استفاده از مایع شکمبه بز مرخز [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-59]
 • ممین، م.م. همبستگی بین صفات رشد و تولید در نژادهای مختلف بز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 465-470]
 • منافی، م. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • مهدی‌پور، م. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • مهدوی، ع. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • مهدوی، م. مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی جایگاه ژن BMP15 [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 197-209]
 • مهری، م. اثرات سطوح مختلف اسانس‌های زردچوبه و رزماری بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 655-662]
 • موحممد، آی.ر. عملکرد گوسفندان یانکا تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف بقایای نیشکر سیلو شده همراه با کود مرغی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 265-269]

ن

 • ناصری، و. اثر عصاره‌های اتانولی بر قابلیت هضم، تخمین انرژی، بیومس میکروبی و کینتیک تخمیر شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 9-15]
 • ناصری، و. تولید شکمبه‌ای متان، جمعیت میکروبی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای در گوسفند تحت تأثیر عصاره برگ پنیرک قرار می‌گیرد: مطالعه برون‌تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 259-264]
 • ناصریان، ع.ع. تأثیر دو منبع تانن بر عملکرد، مصرف نیتروژن و راندمان سنتز نیتروژن میکروبی در بزهای شیری [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 61-68]
 • ناصریان، ع.ع. تأثیر بنتونیت سدیم بر فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه گوسفندان نر بلوچی تغذیه شده با جیره آلوده به دیازینون [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 421-428]
 • ناهاشون، س. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • نبیچ، آ. تمایز ژنتیکی نژاد بومی دراا و ارتباط آن با سایر جمعیت‌های بُز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 621-629]
 • نجیدا، آ.آ. ارزش تغذیه‌ای بالقوه گونه‌های علوفه چریدنی حبوبات منتخب در نیجریه با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 567-575]
 • نصر، ج. اثرات نوع جیره نویسی و سطوح مختلف احتیاجات اسیدآمینه لیزین بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 313-320]
 • نصرتی، م. الگوی پیوستگی نامتعادل در ژنوم حیوانات اهلی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • نصرتی، م. رشته‌های هموزایگوت روشی برای شناسایی همخونی در حیوانات مزرعه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 533-541]
 • نصیری فر، ا. بررسی وجود QTL برای برخی از صفات رفتاری و عملکردی بر روی کروموزوم شماره4 در بلدرچین ژاپنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 337-343]
 • نظیفی، ن. پیش‌بینی نواحی اپیتوپی سلول‌هایB و T آنتی‌ژن حفاظتی در باکتری Bacillus anthracis [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 429-436]
 • نیکزاد، ض. تأثیر سطوح مختلف خارمریم (Silybum Marianum) در جیره‌های حاوی دانه با سرعت تجزیه متفاوت در شکمبه بر باکتری‌های شکمبه گاومیش خوزستان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 401-409]
 • نوبخت، ع. اثرات سطوح مختلف روغن کلزا و طول مدت مخلوط‌سازی جیره بر عملکرد، صفات لاشه و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 75-81]
 • نوبخت، ع. اثرات سطوح مختلف اشباع و غیر اشباع و ترکیب آنها در دوره‌های رشد و پایانی بر عملکرد تولید و چربی‌‌های خون جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 329-336]
 • نویدشاد، ب. اهمیت آرسنیک، وانادیوم، کبالت و استرانسیوم در طیور، مقاله مروری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 365-369]
 • نویدشاد، ب. محتوی انرژی متابولیسمی و اثرات تفاله انگور با و بدون آنزیم تانناز در جوجه‌های گوشتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 479-486]
 • نوید شاد، ب. اثرات نعناع و آلوئه ورا بر جمعیت میکروفلورای ایلئوم و عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک محرک رشد [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 101-108]
 • نوریان سرور، م.ا. اثر روغن اسانسی آویشن شیرازی، اکالیپتوس و مخلوط آنها بر فراسنجه‌های تخمیر با استفاده از مایع شکمبه بز مرخز [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-59]
 • نوروزیان، م.ع. ارزیابی تأثیر جاذب‌های مختلف سرب بر فراسنجه‌های تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 297-301]

و

 • واثقی دودران، ح. تأثیر افزودن کوآنزیم Q10 و الایژیک اسید در طی حفاظت انجمادی بر کیفیت منی یخ‌گشایی ‌‌شده قوچ [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 445-451]
 • واحدی، و. اثرات پودر کاسنی همراه با اسید بوتیریک بر صفات لاشه و برخی از فراسنجه‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 139-145]
 • وسکواِس، دی.ان. ارتباط افزودنی‌های زیستی و شیمیایی با ترکیب مواد مغذی، ضایعات کُل و پروفایل میکروبی و تخمیری سیلوی نیشکر [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 577-584]
 • وطن خواه، م. تجزیه فنوتیپی و ژنتیکی طول عمر بره‌های لری بختیاری تا سن یک سالگی برای کروموزومهای اتوزومی و جنسی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • وکیلی، ع.ر. تأثیر اسانس برخی از چاشنی‌ها و دانه گیاهان دارویی بر ویژگی‌های گوارش‌پذیری و جمعیت قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه در شرایط برون تنی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 211-220]
 • ولی‌زاده، ر. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]

ه

 • هادی تواتری، م.ح. ارتباط بین چندشکلی در جایگاه MnlI از ژن MTNR1A و صفات تولیدی در نژاد شال و آمیخته شال و رومانوف [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 453-459]
 • هاشمی، س.ر. بررسی اثر نانو ذرات نقره پوشش ‌داده‌ شده بر کلینوپتیلولیت بر خصوصیات کیفی گوشت جوجه‌های گوشتی در زمان نگهداری در فریزر [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 321-328]
 • هدایتی، م. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • هژبری، ف. اثر روغن اسانسی آویشن شیرازی، اکالیپتوس و مخلوط آنها بر فراسنجه‌های تخمیر با استفاده از مایع شکمبه بز مرخز [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-59]
 • همتی متین، ح.ر. تأثیر تزریق داخل تخم‌مرغی نانو‌ذرات کربنات کلسیم بر خصوصیات استخوان و عملکرد جوجه‌های گوشتی بعد از تفریخ [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 663-667]

ی

 • یاری، م. ارزش غذایی، ساختارهای مولکولی FTIR، غلضت سموم قارچی و عناصر سنگین انگور رقم بی‌دانه سفید در سه مرحله قوره، رسیده و کشمش در نشخوارکنندگان [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 411-420]
 • یارمحمدی بربرستانی، ث. تأثیر نانو و میکرو‌ذرات پوشانی شده عصاره الکلی نعناع فلفلی بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و فعالیت سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی در معرض شرایط تنش گرمایی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 669-677]
 • یوسف، آ.ت. بررسی بیوشیمیایی کنجاله بذر کاستور فرآوری شده در تغذیه و فیزیولوژی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 501-506]
 • یوکسک، ن. ارزیابی سطوح آنتی‌اکسیدانی کُل، کلسیم کُل، سلنیوم، انسولین، تری یدو تیرونین آزاد و تیروکسین آزاد در گاوهای مبتلا به کتوز [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 393-399]