نمایه نویسندگان

آ

 • آذرفر، آ. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • آرایجو، جی.پی. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • آریادی، ب. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • آرایوجو، اف.ب. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • آرجونا لوپز، اُ. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • آقاشاهی، ع.ر. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • آگوس، ا. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • آگونگ، پ.پ. چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) جدید در ناحیه‌های اینترون 2 و اگزون 3 ژن لپتین در گاوهای Sumba Ongole [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 241-247]
 • آلیاه، ا. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • آلوز، د.د. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • آنتنیوس، ا. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • آندرید، و.ر. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]

ا

 • ابد ال-فتاح، م. حالت‌های عملکردی پروبیوتیک و اثر آن روی پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد رشد در طیور [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 9-15]
 • ابراهیمی، م. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • ابراهیم نژاد، ی. Comparison of Using Ionophore and Non-Ionophore Coccidiostats on Performance, Carcass Characteristics, Blood Biochemical Parameters and Gut Microbial Flora in Broiler Chickens [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 693-704]
 • ابراهیم‌نژاد، ی. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • احمدی، ا. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • ایراوان، ا. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • اُرتگا-گارسیا، جی. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • اردهانی، ف. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]
 • اسپینوزا ویلاویسنسیو، ج.ل. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • اسلوژنکینا، م.آی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • اُسوریو، جی.آ.سی. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • افراز، ف. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • ایقانی، و. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • اقدم شهریار، ح. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • ایگناتووا، م. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • الایزر، س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • اُلیوال، آ.آ. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • اُلیویرا، ن.جی.اف. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • ایوانووا، اس. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • اورتگا پرز، ر. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • اولیویرا دخسوس، م. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]

ب

 • باروس، م. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • باستوس، جی.آ. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • باسکارا، آ.پ. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • بالکانسکا، ر. نتایج عملکرد دئوکسی‌سایکلین روی کلنی‌های زنبور عسل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-169]
 • بختیاری معز، ن. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • بیریا، آ. اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر قابلیت جوجه درآوری و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 547-553]
 • براز، ه. اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جریان مواد مغذی در سیستم کشت متداوم دو‌طرفه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 221-229]
 • برازنده، ا. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • برجسته، ش. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • بزیون، ب. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • بشارتی، م. سلول سوختی میکروبی: روش جدید برای تعیین ارزش غذایی پنبه دانه کامل مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 429-435]
 • بلیااِو، آ.آی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • بُندارکووا، ای.ی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • بهروزلک، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • بیهقی، م. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • بودیساتریا، آی.گ.س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • بوزاکووا، ن. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]

پ

 • پایا، پایا تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • پایا، ح. ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پنبه دانه و جایگزین آن با دانه گلرنگ خام و مایکروویو شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • پایا، ح. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • پالاسیوس اسپینوزا، ا. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • پالاسیوس مچتنوو، ای. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • پان، و.د. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • پانجونو، پ. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • پپووا، ت. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • پتکی، پ. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • پتکوو، ای. کیفیت تخم‌ها و صفات جوجه‌درآوری در دو لاین مرغ دو منظوره با رشد آهسته پرورش یافته به ‌طور سنتی یا روی مرتع [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 141-148]
 • پردامایان، ا.ب.آی. چندشکلی ژن‌های پرولاکتین و پروموتر پرولاکتین و ارتباط آن با Broodiness و وزن بدن در لاین‌های جوجه اندونزیایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 311-316]
 • پرداماین، آ.ب.آی. ویژگی‌های صوتی و چندشکلی FoxP2 در جوجه‌های تیپ Crowing (Gallus gallus domesticus) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]
 • پیرس، پی. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • پیرویسی، ن. مطالعه‌ چندشکلی ژن کالپاستاتین و تأثیر آن روی صفات وزن اولیه‌ بدن در گوسفند زندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-302]
 • پسندیده، م. برآورد اندازه مؤثر جمعیت و ضرایب همخونی ژنومی در گوسفند نژاد بلوچی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 287-295]
 • پوترا، و.پ.ب. چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) جدید در ناحیه‌های اینترون 2 و اگزون 3 ژن لپتین در گاوهای Sumba Ongole [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 241-247]

ت

 • تاریگان، ا. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • تان، ل.پی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • تقی زاده، ا. ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پنبه دانه و جایگزین آن با دانه گلرنگ خام و مایکروویو شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 51-58]
 • تقی زاده، ا. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • تقی زاده، ا. سلول سوختی میکروبی: روش جدید برای تعیین ارزش غذایی پنبه دانه کامل مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 429-435]
 • تیموری یانسری، ا. Effect of Different Fat Sources on some Blood Metabolites, Hormones, and Enzyme Activities of Lambs with Different Residual Feed Intake in Heat-Stressed Condition [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 657-667]
 • توحیدی، آ. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]
 • توحیدی، ر. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • توسی، ر. ویژگی‌های سم اسب Anglo Arabian، Haflinger، Monterufoli و Maremmano [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 341-347]

ث

 • ثابت سروستانی، ش. اثر عصاره آبی الکلی کاسبرگ و برگ چای ترش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، سامانه ایمنی و تعادل اکسیدانی مرغ های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 317-325]

ج

 • جاکاریا، ج. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • جانمحمدی، ح. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • جانمحمدی، ح. Determination of Chemical Composition and Apparent Metabolizable Energy Corrected for Nitrogen (AMEn) Content of Amaranth Grain with and without Enzyme in Adult Leghorn Roosters by Regression Method [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 705-716]
 • جعفری، پ. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • جعفری، م. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • جعفری، و. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • جهانی-عزیزآبادی، ح. اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جریان مواد مغذی در سیستم کشت متداوم دو‌طرفه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 221-229]
 • جوادمنش، ع. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • جوانمرد، آ. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • جواهری، ه. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]

چ

 • چمنی، م. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • چمنی، م. Investigation of the Effects of Essential Amino Acids on Overexpression of the Vg and Sod Gene in Apis mellifera [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 747-753]

ح

 • حسینی، س.م. اثر عصاره آبی الکلی کاسبرگ و برگ چای ترش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، سامانه ایمنی و تعادل اکسیدانی مرغ های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 317-325]
 • حسین خانی، ع. تعیین ارزش غذایی کمپوست و ساقه قارچ سفید دکمه ‏ای با استفاده از روش‏ های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 257-263]
 • حسین خانی، ع. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • حسن ساجدی، ر. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • حسینی‌مقدم، س.ح. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]

خ

 • خانزاده، ح. مطالعات ارتباطی در سطح کل ژنوم، توالی‌یابی نسل جدید و کاربرد آنها در ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 395-404]
 • خبازان، م.ه. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • خجسته کی، م. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • خلجی، س. تأثیر به کارگیری پودر مریم گلی (Salvia officinalis) بر عملکرد، سلول های خون، تیتر ایمنی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 509-516]
 • خمیس آبادی، ح. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • خوزه ویرا پرز، A.آ. محصولات مرکبات در تغذیه نشخوارکنندگان: مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 191-202]

د

 • دارنگ، ا. اثر استفاده از شاخص‌های انتخاب معمولی و محدود شده در زمان بکارگیری صفت تولید مثلی فاصله دو زایش در معادله هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 437-443]
 • داریونو، ب.س. چندشکلی ژن‌های پرولاکتین و پروموتر پرولاکتین و ارتباط آن با Broodiness و وزن بدن در لاین‌های جوجه اندونزیایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 311-316]
 • داشاب، غ.ر. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • دانش-مسگران، م. عملکرد گوساله‌ها ، تلیسه‌ها و گاوهای شکم اول تغذیه شده با جیره‌های آغازین حاوی مقادیر و انواع مختلف پروتئین کنجاله سویا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-67]
 • دِجسوس، ن.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • درمانی‌کوهی، ح. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • دریونو، ب.اس. ویژگی‌های صوتی و چندشکلی FoxP2 در جوجه‌های تیپ Crowing (Gallus gallus domesticus) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]
 • دقیق کیا، ح. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • دلوالِ، ت.آ. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • دنو، س. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]
 • دهقان بنادکی، م. فراتحلیل تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 213-219]
 • دوآرت، ای.ر. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • دولماتووا، ای.ی. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • دونو، ن.ر. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]

ر

 • رافت، س.ع. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • رامیرز کامپاس، یو. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • راندلین، آ.وی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • ربراکووا، ت.م. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • ریتا، و. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • رجائی شریف‌آبادی، ح. فراتحلیل تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 213-219]
 • رحیمی میانجی، ق. برآورد اندازه مؤثر جمعیت و ضرایب همخونی ژنومی در گوسفند نژاد بلوچی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 287-295]
 • رُدری گواِز فلیکس، اف. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • رزم‌کبیر، م. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • رشیدی، ا. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • رضایی، ا. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • رفیعی، ح. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • رکوا، ز. بررسی جنبه‌های انتخاب کیفیت اسپرم در منی تازه و ذخیره-سرد شده نریان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 405-408]
 • رکوعی، م. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • رگوئیرا، جی.پی.اس. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • رواِدا پواِنتا، ای.اُ. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • روچاجونیور، و.ر. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • رودباری، ز. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • رودباری، ز. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • روسی، ل. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • روستایی علی‌مهر، ع. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]

ز

 • زلوبینا، ای.ی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • زو، جی.جی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • زوپریزال، ز. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • زورینا، ر. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]

ژ

 • ژلیازکووا، آی. مدل‌های آماری برای ارزیابی رفتار بهداشتی زنبورهای کارگر به روی سطح لیزوزیم و و محتوای پروتئین تام در همولنف آنها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 365-373]
 • ژندی، م. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]

س

 • ساچان، و. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • ساری، آ.پ.ز.ن.ل. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • سارجنتینی، ک. ویژگی‌های سم اسب Anglo Arabian، Haflinger، Monterufoli و Maremmano [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 341-347]
 • ساکی، ع.ا. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • ساکسنا، آ. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • سالس، ای.سی.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سامپون، پ. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]
 • سپوترا، ف. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • سدیخ، ت.ا. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • سرکواِیرا، جی.ل. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • سلایا میچل، اچ. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • سلطانی، و. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • سلمان‌زاده، م. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • سلهودین، س. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • سیلوا، جی.تی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سیلوا جونیور، آ.آ.جی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • سوآرس، آ.سی.اس. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • سوتیرو، ل. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]
 • سوهارتی، س. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • سوهاردی، ر. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]

ش

 • شی، ایکس.ل. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • شابونین، س.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • شادپرور، ع.ا. اثر استفاده از شاخص‌های انتخاب معمولی و محدود شده در زمان بکارگیری صفت تولید مثلی فاصله دو زایش در معادله هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 437-443]
 • شرستیوک، ب.آ. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • شریعتی، م.م. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • شومکُوا، ر. نتایج عملکرد دئوکسی‌سایکلین روی کلنی‌های زنبور عسل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-169]

ص

 • صادقی، ع.ا. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • صادقی، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • صادقی پناه، ح. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • صحرائی، ح.ر. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]

ع

 • عابد درگاهی، ف. اثرات پروبیوتیک روی پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی روده در جوجه های در معرض استرس القاء شده با کورتیکوسترون [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 91-102]
 • عبدوالهی، آ.ی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • عزیزی، ع. اثر اسانس آویشن و دی سدیم فومارات بر خصوصیات تخمیر شکمبه ای و جریان مواد مغذی در سیستم کشت متداوم دو‌طرفه [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 221-229]
 • علیایی، م. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • علیجانی، ص. تعیین انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی برخی از مواد خوراکی ‌با روش جدید تغذیه دقیق در جوجه‌‌‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 103-111]
 • علیجانی، ص. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]

غ

 • غفاری، م. بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده دوپامین و ارتباط آن با صفات رشد و تولید تخم مرغ در جمعیت مرغان بومی آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-154]
 • غلامی، م. بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده دوپامین و ارتباط آن با صفات رشد و تولید تخم مرغ در جمعیت مرغان بومی آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-154]

ف

 • فانگ، ی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • فردوست، ب. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • فریرا، م.جی. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • فرهادی، م. تأثیر به کارگیری پودر مریم گلی (Salvia officinalis) بر عملکرد، سلول های خون، تیتر ایمنی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 509-516]
 • فرهنگ فر، س.ه. اثر عصاره آبی الکلی کاسبرگ و برگ چای ترش بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، سامانه ایمنی و تعادل اکسیدانی مرغ های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 317-325]
 • فروزان‌مهر، م.ر. عملکرد گوساله‌ها ، تلیسه‌ها و گاوهای شکم اول تغذیه شده با جیره‌های آغازین حاوی مقادیر و انواع مختلف پروتئین کنجاله سویا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-67]
 • فلیپکک، ر. بررسی جنبه‌های انتخاب کیفیت اسپرم در منی تازه و ذخیره-سرد شده نریان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 405-408]
 • فنگ، د.ی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • فو، ی.کیو. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]

ق

 • قیاسی قلعه‌کندی، ج. اثرات تزریق داخل تخم‌ مرغی گلوتامین بر جوجه ‌درآوری، عملکردهای بعدی، فعالیت‌های آنزیمی دستگاه گوارش، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 535-545]
 • قلی زاده، م. برآورد اندازه مؤثر جمعیت و ضرایب همخونی ژنومی در گوسفند نژاد بلوچی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 287-295]
 • قوتی، ش. مطالعات ارتباطی در سطح کل ژنوم، توالی‌یابی نسل جدید و کاربرد آنها در ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 395-404]
 • قوی حسین-زاده، ن. مطالعات ارتباطی در سطح کل ژنوم، توالی‌یابی نسل جدید و کاربرد آنها در ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 395-404]

ک

 • کی، ن.اس. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • کاروالهو، سی.سی.سی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • کالاشینکووا، ل.ا. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • کالیتزا، ا. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • کالون، اس. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • کامپانا، م. اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • کیانی، ع. تأثیر مصرف مکمل بتائین در آخر دوره آبستنی بر غلظت متابولیت های خونی، هموسیستئین و پراکسیداسیون لیپیدی در میش های آبستن و نتاج آن‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 483-489]
 • کرم زاده-دهاقانی، ا. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]
 • کیسلووا، آی.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • کلانتر نیستانکی، م. امکان سنجی تخمین وزن بدن شترهای کلکوهی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 333-340]
 • کوان، اُ.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • کوستانتینی، م.ل. کاربرد ایزوتوپ پایدار در علم تغذیه حیوانات [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 409-419]
 • کومار، آ. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کومار، ب. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کومار آگراوال، جی. روش‌های تعیین جنسیت جنین در پرورش گاو: مروری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کوینارسکی، ت. احتمالاتی برای بهبود ایمنی ذاتی هومورال در بوقلمون‌ها و مرغ‌ها در شرایط استرس دمایی توسط تعدیل‌کننده سیستم ایمنی ®Immunobeta [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 349-354]

گ

 • گادینگ، ب.م.و.ت. عملکرد رشد، پروفایل هماتولوژیکی و معدنی گوسالههای پس از شیرگیری تحت تأثیر توسط مکمل کنسانتره‌ای پلت شده حاوی روغن‌های ضروری و پروبیوتیک‌ها [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 461-468]
 • گراسیو، ل.سی. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • گروزینا، آ.آ. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • گیزا، م.اچ. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • گیزاتولین، ر.س. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • گلشنی، م. اثر استفاده از شاخص‌های انتخاب معمولی و محدود شده در زمان بکارگیری صفت تولید مثلی فاصله دو زایش در معادله هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 437-443]
 • گیلن تروجیلو، ا. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • گینتینگ، س.پ. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • گورلوو، آ.اف. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • گومس، و.م. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]

ل

 • لی، جی.کیو. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • لی، کا.ایکس. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • لازاروو، س. مدل‌های آماری برای ارزیابی رفتار بهداشتی زنبورهای کارگر به روی سطح لیزوزیم و و محتوای پروتئین تام در همولنف آنها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 365-373]
 • لبدو، س.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • لیل، د.ب. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • لوبیس، ر. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • لوپز کرونا، ب.ای. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]

م

 • مارتین، ر. پتانسیل استفاده از نانوامولسیون روغن ضروری به عنوان یک جایگزین جدید آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور-مروری [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • مارکواِس، اُ.اف.سی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]
 • ماهارانی، د. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • مخبر، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • مختاری، م. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • مرادی-شهر بابک، م. مطالعه چندشکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان نژادهای ایرانی لری-بختیاری و زل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 501-507]
 • میرحسینی، س.ض. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • میرزایی آقجه قشلاق، ف. اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر قابلیت جوجه درآوری و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 547-553]
 • میرزایی گودرزی، س. اثر دانه آسیاب شده یا کامل گندم و تریتیکاله بر عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ، ویژگی های دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین‌های ژاپنی تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 355-363]
 • میرزائی آقجه قشلاق، ف. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-118]
 • مژگانی، ن. آنتی‌بادی زرده تخم مرغ علیه اشریشیا ‌کلی انتروتوکسیژنیک K99 در سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار ایمن شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 155-161]
 • مسولووا، ن.آی. کمپلکس معدنی-سینبیوتیک جدید در جیره‌های گاوهای شیرده برای بهبود تولید و ترکیب شیر [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 31-43]
 • مقبلی دامنه، م. آنالیز توالی های تکراری ساده مشتق شده از توالی های بیان شده برچسب دار در شتر تک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 555-565]
 • مقدم، غ. مقایسه وزن بدن، فراسنجه‌های بیومتریکی بدن، فراسنجه‌های خونی و غلظت پروژسترون بره میش‌ها و شیشک‌های قزل [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 491-500]
 • مکرمی، ت. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-118]
 • مگاواتی، م. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]
 • ملو، م.م. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • منافی، م. تأثیر به کارگیری پودر مریم گلی (Salvia officinalis) بر عملکرد، سلول های خون، تیتر ایمنی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 509-516]
 • مهنانی، ا. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • مورایس، جی.پی.جی دِ اثر سیستم جنگل-زراعی روی چرا، نشخوار، و رفتارهای استراحت گاوهای شیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-50]
 • مورایس کوستا، اف. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • موریلو آمادور، ب. پروفایل اسید چرب در شیر گاوهای جرسی تغذیه شده با علوفه سبز یا خشک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 475-481]
 • مورنو، ت. ترکیب اسید چرب داخل عضلانی ماهیچه Longissimus گوساله‌های از شیر گرفته نشده نژاد Minhota در سن کشتار متفاوت [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 17-24]
 • موسوی، س.ن. اثر دمای پلت، پروبیوتیک و دانه گندم بر عملکرد رشد، متغیرهای بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و بیان ژن موسین 2 در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 517-524]
 • موشلیح، م. ویژگی‌های صوتی و چندشکلی FoxP2 در جوجه‌های تیپ Crowing (Gallus gallus domesticus) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 131-140]
 • مونکااُ، اف.پی. ارزش غذایی سیلاژ علوفه BRS Capiacu (Pennisetum purpureum) مرتبط با کاکتوس گلابی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 25-29]

ن

 • نصیری، م.ر. بررسی بیان پنج ژن مرتبط با تنش در مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 525-533]
 • نیک بین، س. اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر قابلیت جوجه درآوری و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 547-553]
 • نیکخواه، ا. ارزیابی معیارهای مدیریتی تلیسه برای بهبود عملکرد شیردهی و کاهش بروز سخت زایی: واکاوی نظام مند وزن بدن، افزایش وزن روزانه و سن به مکمل کروم متیونین در جیره وابسته به سن و وزن [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 469-474]
 • نویدشاد، ب. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-118]
 • نویدشاد، ب. اثر تزریق درون تخم مرغی نانو ذرات اکسید روی بر قابلیت جوجه درآوری و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 547-553]
 • نور، ر.ر. تنوع ژنتیکی بین گاوهای Bali (Bos javanicus) و هیبریدهای آن‌ها با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 453-460]
 • نوشری، ع. مطالعه‌ چندشکلی ژن کالپاستاتین و تأثیر آن روی صفات وزن اولیه‌ بدن در گوسفند زندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-302]

و

 • وارگاس لوپز، جی.م. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]
 • والیتوو، ف.ر. تأثیر چندشکلی ژن هورمون رشد روی نرخ رشد گاوهای جوان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 445-451]
 • وانگ، ز. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • وانگ، م.و. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • وحیدی، س.م.ف. نمایی از چندشکلی های تک نوکلئوتیدی در ژن های باروری در میان نژادهای گوسفند ایران با بکارگیری روش PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 265-285]
 • ویریاوان، ک.گ. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • ورتیپراخو، و.گ. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • ورشینینا، آی.آ. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]
 • وزیری گهر، م. فراتحلیل تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 213-219]
 • وفای واله، م. مقایسه صحت ارزش های پیش بینی ژنومی درتراکم های مارکری و جمعیت های مرجع مختلف با استفاده از مدل BLUP برپایه اطلاعات شجره ای و ژنومی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 231-239]
 • وکیلی، ع.ر. عملکرد گوساله‌ها ، تلیسه‌ها و گاوهای شکم اول تغذیه شده با جیره‌های آغازین حاوی مقادیر و انواع مختلف پروتئین کنجاله سویا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 59-67]
 • ولوا، پ. مدل‌های آماری برای ارزیابی رفتار بهداشتی زنبورهای کارگر به روی سطح لیزوزیم و و محتوای پروتئین تام در همولنف آنها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 365-373]
 • ونکسلاو، ، ر.ر. پروتئین سرم گوساله‌های ماده هلشتاین تغذیه شده با شیر از طریق مرحله پایین (step-down) و روش‌های متداول [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 69-73]
 • ویو، اس. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • ووتیسوتیمتو، س. تحرک، زنده‌مانی و نابهنجاری اسپرماتوزوآ گاو نر Bali با رقیق کننده‌های Andromed و تریس-زرده تخم ‌مرغ نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 249-256]

ه

 • هادی-تواتری، م.ح. اثرات آمیخته‌گری بر پروفایل اسیدهای چرب در بزهای بومی قزوینی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 81-90]
 • هاریونو، د.ن.ه. ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) g.281G > A ژن CAST با کیفیت گوشت بز بوئرکا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 303-309]
 • هاشمی، ع. بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده دوپامین و ارتباط آن با صفات رشد و تولید تخم مرغ در جمعیت مرغان بومی آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-154]
 • هیدایا، ن. تأثیر جایگزینی علوفه بومی با استفاده از پودر پوست و برگ Jengkol (Archidendron jiringa) روی تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 421-427]
 • هدایتی، م. تأثیر به کارگیری پودر مریم گلی (Salvia officinalis) بر عملکرد، سلول های خون، تیتر ایمنی، فراسنجه های بیوشیمیایی و ریخت شناسی روده باریک در جوجه های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 509-516]
 • هدایت ایوریق، ن. اثر تزریق درون تخم مرغی مهارکننده های آروماتاز بر بازدهی تولیدی جوجه های [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 113-118]
 • هدایت-ایوریق، ن. Identification of Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in β-Lactoglobulin Gene and Its Association with Milk Composition in Iranian Indigenous Khalkhali Goats [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 687-692]
 • هریستوو، پی. نتایج عملکرد دئوکسی‌سایکلین روی کلنی‌های زنبور عسل [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 163-169]
 • همتی، ب. مطالعه‌ چندشکلی ژن کالپاستاتین و تأثیر آن روی صفات وزن اولیه‌ بدن در گوسفند زندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-302]
 • هو، و. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • هولگوین پنا، ر.جی. تأثیر گیاه مقاوم به شوری Salicornia bigelovii (Torr.) به عنوان مکمل حیوانی در بز در بیابان Sonora، مکزیک [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 75-79]

ی

 • یو، ایکس.جی. آثار مکمل جیره‌ای اسیدهای ارگانیک القاء‌کننده ایمنی محافظتی بر علیه کوکسیدیوز [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 119-129]
 • یوشا، ب.و. یافته‌ها روی متابولیسم کلسیم در ارگانیسم‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 327-332]