نمایه نویسندگان

آ

 • آبب، ج. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • آبدو، اس.بی. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آدامو، اچ.وای. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آددیبو، آی.آی. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • آزادگان مهر، م. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • آزاگا، آی.آ. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 197-200]
 • آشیرو، آر.ام. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • آقایی، ع. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • آکینولا، ال.آ.اف. ارزیابی عملکرد و تولید لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ضایعات ®Indomie در مناطق استوایی مرطوب [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 123-126]
 • آگویلار-هرناندز، جی.آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • آلادی، اِن.اُ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • آمبرین، ام. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • آنیانو، جی.آ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • آهنی آذری، م. آنالیز هورمون رشد در بزهای نژاد آلپاین و سانن با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 201-203]

ا

 • ابراهیم، آ.آ ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • ابراهیم، آ.آ. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • ابراهیم، یو. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • اُپارا، ام.ان. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اُتوک، آی.اف. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اچه، ان.ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • ادیب مرادی، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • ادریس، آر.کا. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • اِزما، سی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • استرادا-آنگولو، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • اسد، ال.ی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • اسلام، اس. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • اسواراموهان، تی. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • اشرف، اچ. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • اصغری مقدم، م. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • افسر، ع. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • اکبر، ام.آ. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • اُکر، آی.آ. صفات رشدی، تولید و کیفیت گوشت سینه ژنوتیپ‌های جوجه‌های گوشتی تحت شرایط گرمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 159-164]
 • اُکرُ، وی.ام.اُ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اکین، پی. ارزیابی عملکرد و تولید لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با ضایعات ®Indomie در مناطق استوایی مرطوب [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 123-126]
 • اِکنیم، بی.یو. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اُکیودو، ان.جی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • ایگ، آ.اُ. انواع ژنتیکی ترانسفرین در اکوتیپ فولانی و یوروبا جوجه‌های بومی نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 191-196]
 • ال-زهاف، آ.اس.آ.ام. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 197-200]
 • الییو، ج. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • اُلوگبمی، تی.اس. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • اُمد، آ.آ. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • امین، آ. ب. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • اوکلی، آی.سی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • اوگبوو، آی.پی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]

ب

 • باباندی، ب. ارتباط بین وزن بدن، صفات بیضه و اندازه گیری خطی بدن بزهای نر سوکوتوی قرمز تغذیه شده با سطوح متفاوت پودر برگ سابار (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 335-340]
 • باری، آ.اس.ام. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • بارراس، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • بالاسوبرامانیام، ک. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • بحری بیناباج، ف. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • بدخشان، ی. نقش اپی‌نفرین و بروموکریپتین در مرغ‌های تخمگذار اثر اپی‌نفرین و بروموکریپتین بر رشد فولیکولی تخمدان و صفات تولیدی مرغ‌های تخمگذار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 421-424]
 • برمودز-هورتادو، آر.ام. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • بیگی نصیری، م.ت. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • بندای، ام.تی. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • بهات، آ.اس. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • بوجارپور، م. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • بومیک، ان. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]

پ

 • پارس-کاسانوا، پی.ام. کاهش دو شکلی جنسی جمجمه در یک نژاد گوسفند بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 429-432]
 • پراساد، جی. چند شکلی‌های DNA در جایگاه‌های ژن کاندیدا و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاومیش مورا (Bubalus bubalis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-43]
 • پریزادیان کاوان، ب. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • پلاسسنسیا، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]

ت

 • تای، ام. عملکرد تولیدمثلی بزهای نژاد ابرگل پرورش یافته در سیستم مدیریت سنتی منطقه سکوتا در اتیوپی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 59-63]
 • تبعیدیان، س.ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • تربتی نژاد، ن.م. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • تربتی نژاد، ن.م. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • تسگا، و. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • تقی‌زاده، ک. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • تمبوراوا، ام.اس. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • تمیر، ب. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • تیموری-یانسری، ا. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]

ج

 • جعفری، ش. همخونی و اثرات آن روی وزن بدن، نسبت کلیبر، ابعاد بدن، وزن بیده و صفات تولید‌مثلی در گوسفند نژاد ماکویی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 305-315]
 • جعفری، م. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • جعفری آهنگری، ی. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • جلالی نسب، ا. اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و روش‌های عمل‌‌آوری بر عملکرد تولید و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 379-385]
 • جینتا، اس.کا. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]

ح

 • حاتمی، م. ارتباط چند شکلی‌های ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین با صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفند زندی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-79]
 • حافظیان، س.ح. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • حسن، ام.آر. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • حسن، ام.ام. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • حسنی، س. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • حسنی، س. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • حسین، ام.ای. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • حسین، ام.ای. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • حسن‌پور، ک. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]

خ

 • خاتمی نژاد، ر. آنالیز هورمون رشد در بزهای نژاد آلپاین و سانن با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 201-203]
 • خادم، ع.ا. تأثیر تزریق کبالت، مس و آهن در انتهای آبستنی بر فراسنجه‌های خونی میش و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 285-289]
 • خارچ، اس.دی. بررسی انتخاب جنسیت هنگام آبستنی در پستانداران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 463-476]
 • خان، اچ.ام. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • خرچه، اس.دی. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]
 • خرسند، آ. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]

د

 • داس، جی.بی. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • داس، جی.بی. اثر روغن های مختلف بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-116]
 • داودی، ه. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]
 • دائودو، اُ.ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • دریب، بی. عملکرد تولیدمثلی بزهای نژاد ابرگل پرورش یافته در سیستم مدیریت سنتی منطقه سکوتا در اتیوپی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 59-63]
 • درجی، ان. ارزیابی نگهداری و دما بر کیفیت فیزیکی تخم مرغ برای جوجه ‌های‌ لاین در اوج تولید [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 173-178]

ذ

 • ذاکری، ا. تشخیص ژن eaeA در اشریشیاکلی‌های جداسازی شده در جوجه‌های گوشتی با استفاده از PCR [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 417-420]

ر

 • راجی، ا. تأثیر جایگزین‏های آنتی‏بیوتیکی بر فلور میکروبی و صفات بافتی روده جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 135-142]
 • راجاشری، کا. تأثیر منابع سلنیوم غیر‌آلی و آلی روی عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-157]
 • ریاحی، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • رأفت، ع. مطالعه چند شکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات وزن لاشه و بازده لاشه در گوسفند نژاد مغانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 331-334]
 • رحیمی، س. اثر اسیدی فایرها بر ویژگی های دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 143-149]
 • رحیمی، ق. چند شکلی‌ در ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین و ارتباط آن با نرخ زایش در گوسفندان نژاد زل و نائینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-87]
 • رحمان، ام.ام. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • رحمت‌ نژاد، ع. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • رحیمی میانجی، ق. ارتباط چند شکلی‌های ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین با صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفند زندی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-79]
 • رزاق‌زاده، و س. اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و روش‌های عمل‌‌آوری بر عملکرد تولید و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 379-385]
 • رشید، آ. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • رضا، آ.ام.ام.تی. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • رضامند، پ. تأثیر افزودن والین به جیره غذایی بر عملکرد، تیتر آنتی‌بادی سرم و استخوان سازی جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 405-409]
 • روشنفکر، ه. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • روشنفکر، ه.ا. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • روکا-فرناندز، آ.آی. عوامل حیوانی، شرایط بدنی، عملکرد تولید شیر و کیفیت چرای گاوهای شیری: یک مطالعه مروری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]

ز

 • زارالیس، ک. خصوصیات سیستم های پرورش گوسفند شهری و حومه و میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مناطق کوهستانی اتیوپی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 341-349]
 • زالی، ا. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • زره‌ داران، س. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • زمانی زاد، م. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • زین، آر.آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • زولکیفلی، ا. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]

س

 • ساراسوات، اس. اثر گونه های اکسیژن فعال بر اسپرم: عملکرد متوازن سودمند و زیانبار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 247-255]
 • ساکی، ع.ا. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • سالاکو، آ.ای. انواع ژنتیکی ترانسفرین در اکوتیپ فولانی و یوروبا جوجه‌های بومی نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 191-196]
 • سانچز-مندوزا، بی. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • ساها، اس. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]
 • سیفتسی، اچ.بی. تنظیم رشد و توسعه فولیکولی در گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-31]
 • سلیمان، آر.اُ. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • سوری، م. بررسی تأثیر فصل بر مصرف ماده خشک و فعالیت تولید‌مثلی بزهای نر مرغز در غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 317-323]
 • سورکا، پی. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]

ش

 • شایکات، آ.اچ. اثر مکمل کولین کلراید بر پارامترهای عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 373-378]
 • شیرزادگان، ک. پاسخ جوجه‌های گوشتی نوین به افزودن پودر دارچین در جیره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 367-371]
 • شمس شرق، م. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • شیوازاد، م. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • شورنگ، پ. اثر اسیدی فایرها بر ویژگی های دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 143-149]

ص

 • صدر، آ.س. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • صدقی، م. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • صفایی، ا.ر. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]

ط

 • طباطبائی، ص. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • طغیانی، م. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]

ع

 • عامی ازغدی، م. تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 185-190]
 • عزیزیان، س. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • علاء نوشهر، ف. مطالعه چند شکلی ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات وزن لاشه و بازده لاشه در گوسفند نژاد مغانی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 331-334]

غ

 • غزالی، اچ. اثر فلاشینگ روی رشد، نمره وضعیت بدنی و راندمان تولید‌مثلی میشهای کوریدال در طی فصل جفت‌گیری و دوره [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 297-304]
 • غضنفری، ش. کاربرد مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 411-416]

ف

 • فیاضی، ج. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • فیاضی، ج. بررسی چند شکلی ژن SCD1 (Stearoyl-CoA Desaturase Gene) در جمعیت گاومیش استان خوزستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 425-428]
 • فرهادی، ا. پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری برای صفات رشد گوسفند افشاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-74]
 • فرهادی، ا. ارتباط چند شکلی‌های ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین با صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفند زندی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-79]
 • فرهادی، گ. بررسی چند شکلی ژن کاپا کازئین با استفاده از تکنیک PCR-RFLP در جمعیت گاوهای نجدی استان خوزستان [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 281-284]
 • فرهنگ فر، ه. تحلیل لجیستیک برخی عوامل مؤثر بر وقوع جفت ماندگی در یک گله گاو هلشتاین [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 269-274]
 • فرودی، ف. تأثیر افزودن والین به جیره غذایی بر عملکرد، تیتر آنتی‌بادی سرم و استخوان سازی جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 405-409]
 • فریور، ف. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]

ق

 • قاسمی، م.و. ارتباط چند شکلی ژن هورمون محرک فولیکول گاوی (FSHβ) با صفات تولید‌مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 275-280]
 • قاسمی، م.و. تقابل عوامل محیطی و ژنتیکی مؤثر بر کیفیت اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]
 • قربانی، ا. ارتباط چند شکلی ژن هورمون محرک فولیکول گاوی (FSHβ) با صفات تولید‌مثلی در گاوهای نر هلشتاین ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 275-280]
 • قربانی، ا. تقابل عوامل محیطی و ژنتیکی مؤثر بر کیفیت اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 33-37]
 • قره باش، آ.م. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • قیصری، ع.ع. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • قلمکاری، غ.ر. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]

ک

 • کارتیکیان، ان. تأثیر منابع سلنیوم غیر‌آلی و آلی روی عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-157]
 • کالدرون-کرتس، جی.اف. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • کاله، دی.اس. چند شکلی‌های DNA در جایگاه‌های ژن کاندیدا و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاومیش مورا (Bubalus bubalis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-43]
 • کبیر، ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • کرکمز، ام. مدلKorkmaz-Uckardes ، یک مدل جایگزین قوی برای مطالعات تجزیه‌پذیری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-51]
 • کرمانشاهی، ح. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • کرمانشاهی، ح. تأثیر جایگزین‏های آنتی‏بیوتیکی بر فلور میکروبی و صفات بافتی روده جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 135-142]
 • کرمانشاهی، ح. تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 185-190]
 • کلانتر نیستانکی، م. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • کلاهان، ف. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • کمانگر، م. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • کوآمو، جی. بررسی انتخاب جنسیت هنگام آبستنی در پستانداران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 463-476]

گ

 • گلیان، ا. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • گلیان، ا. تأثیر جایگزین‏های آنتی‏بیوتیکی بر فلور میکروبی و صفات بافتی روده جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 135-142]
 • گلیان، ع. تأثیر جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 185-190]
 • گله‌داری، ح. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]

ل

 • لوپز-سوتو، ام.آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • لوه، ت.س. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]

م

 • میا، ام.ا م. مطالعه مقدماتی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بزهای جاموناپاری، سیاه بنگال و آمیخته‌های آن‌ها در منطقه چیتاگنگ بنگلادش [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 89-93]
 • مادوبویک، اف.ان. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • ماریکار، اف.ام.ام.تی. مروری بر ژن های عمده مؤثر بر چند‌قلوزایی و مکانیسم های مرتبط در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 239-246]
 • ماهادوان، پی. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • محمدرضایی، م. عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 127-133]
 • محمّدی قاسم آبادی، م.ح. کارآمدی جیره‌های فرموله شده براساس روش اسید آمینه قابل هضم برپایه گندم در مقایسه با ذرت بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، هیستومورفولوژی ژژنوم، جمعیت میکروبی سکوم و رطوبت فضولات در جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 105-110]
 • مرادی، ن. چند شکلی‌ در ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین و ارتباط آن با نرخ زایش در گوسفندان نژاد زل و نائینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-87]
 • میرزاآقاتبار، ف. سلامت و عملکرد جوجه های گوشتی در پاسخ به شنبلیله و رازیانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 387-391]
 • میرزاده، ک سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • میرمحمودی، ر. بررسی تأثیر فصل بر مصرف ماده خشک و فعالیت تولید‌مثلی بزهای نر مرغز در غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 317-323]
 • مستهافا، ام.ام. مروری بر ژن های عمده مؤثر بر چند‌قلوزایی و مکانیسم های مرتبط در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 239-246]
 • مصطفی‏لو، ی. تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر میزان بازدهی پروتئین، ریخت‏شناسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 165-172]
 • مظهری، م. نقش اپی‌نفرین و بروموکریپتین در مرغ‌های تخمگذار اثر اپی‌نفرین و بروموکریپتین بر رشد فولیکولی تخمدان و صفات تولیدی مرغ‌های تخمگذار [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 421-424]
 • میلاد، آی.اس. اثر جایگزینی جو با دانه‌های آسیاب شده خرما بر روی عملکرد رشد بزهای نر [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 197-200]
 • ملاکی، م. تأثیر تزریق کبالت، مس و آهن در انتهای آبستنی بر فراسنجه‌های خونی میش و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 285-289]
 • ممویی، م. بررسی ناحیه تنظیمی ژن GDF8 میوستاتین در گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 65-68]
 • مموئی، م. سیمای هورمونی مایع فولیکولی تخمدان و پلاسمای خون [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 263-268]
 • منتلونگو-تریکوئز، آ. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • مهاجر، م. بررسی جایگزینی یونجه با علوفه شنبلیله در جیره‌های غنی از کنسانتره در آزمایشگاه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 291-296]
 • موتوکومار، تی. تأثیر منابع سلنیوم غیر‌آلی و آلی روی عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 151-157]

ن

 • ناصحی، م. اثر قارچ (پلوروتوس فلوریدا) بر ترکیب شیمایی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 257-261]
 • نصیری مقدم، ح. تأثیر مکمل اسانس میخک و پروبیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 117-122]
 • نظیفی، ن. چند شکلی‌ در ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین و ارتباط آن با نرخ زایش در گوسفندان نژاد زل و نائینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-87]
 • نیلانی، کا. مطالعه اثرات دوره سرمایی بر کیفیت اسپرم بزهای سانن و جاموناپاری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 205-207]
 • نوبخت، ع. اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و روش‌های عمل‌‌آوری بر عملکرد تولید و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار بومی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 379-385]
 • نوبخت، ع. اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی خرفه بر عملکرد، صفات کیفی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 393-397]
 • نوربخش، ع. چند شکلی‌ در ژن گیرنده شماره یک-A ملاتونین و ارتباط آن با نرخ زایش در گوسفندان نژاد زل و نائینی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 79-87]
 • نوروزیان، م.ع. تأثیر تزریق کبالت، مس و آهن در انتهای آبستنی بر فراسنجه‌های خونی میش و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 285-289]
 • نوگو، سی.ام. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]

ه

 • هاشمی، س.ر. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]
 • هاشمی پور، ح. تأثیر جایگزین‏های آنتی‏بیوتیکی بر فلور میکروبی و صفات بافتی روده جوجه‏های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 135-142]
 • هیر بجو، م. بررسی تغییرات هیستومورفولوژی روده و پاسخ بیوشیمی سرم خون جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با گیاهان دارویی (Euphorbia hirta) و مخلوطی از اسید‌های اُرگانیک [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-103]
 • هروی موسوی، ع. تنظیم جیره‌ی جوجه های گوشتی بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم به دست آمده با آزمایشات حیوانی و روش‌های تخمینی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 361-366]
 • هودو، اس. عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای خونی بز سوکوتو قرمز تغذیه شده با پودر برگ سابارا (Guiera senegalensis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 53-58]
 • هوکیو، آ. اثر اسپرم تازه و منجمد ذخیره شده روی باروری آزمایشگاهی و توسعه بعدی جنین‌های بز [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 325-330]

ی

 • یاداو، بی.آر. چند شکلی‌های DNA در جایگاه‌های ژن کاندیدا و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاومیش مورا (Bubalus bubalis) [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 39-43]
 • یاشیم، اس.ام. اثر سویه، سن و ارتباط بین کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ در دو سویه از طیور تخم‌گذار در مناطق جلگه‌ای گینه شمالی در نیجریه [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 179-184]
 • یخکشی، س. اثر اسیدی فایرها بر ویژگی های دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 143-149]
 • یوچگبو، ام.سی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • یوددیبی، آ.بی.آی. خاکستر موز پلانتاین جذب عناصر معدنی را در جیره پولت‌ها افزایش می‌دهد [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 351-360]
 • یوری‌آس-استرادا، جی.دی. تأثیر فرایند دانه جو روی خصوصیات هضم، تخمیر شکمبه ای و انرژی قابل هضم جیره در گاوهای شیری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 477-484]
 • یوسفی، س. آنالیز هورمون رشد در بزهای نژاد آلپاین و سانن با استفاده از روش PCR-SSCP [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 201-203]
 • یوکاردس، اف. مدلKorkmaz-Uckardes ، یک مدل جایگزین قوی برای مطالعات تجزیه‌پذیری [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 45-51]