نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی مهرجردی، ا. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • آتشی، هـ. اثر دفعات دوشش بر عملکرد شیردهی و منحنی شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 273-278]
 • آدیمی، اُ.آ. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • آدین، م.ن. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • آرمین، ف. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • آقاجانزاده گلشنی، ا. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • آقاجری، ز روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • آقاشاهی، ع.ر. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • آکاندا، م.ر. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • آگوئرا، ای. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • آلتینه، اس. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • آلمایهو، آ. اثرات سطوح استفاده از پودر ضایعات ماهی در جیره‌های مرغ‌های تخمگذار لگهورن روی فراسنجه‌ها، قابلیت جوجه‌ درآوری، بازده اقتصادی، تولید تخم ‌مرغ و کیفیت تخم ‌مرغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 689-698]
 • آلیمون، ا.ر. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]

ا

 • ا.، زارعی تأثیر سطوح مختلف پروتئین در جیره‌های بر مبنای اسید آمینه کل و قابل هضم بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه کاب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 683-688]
 • ابدل مردی، م. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • ابراهیمی، ح. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • ابراهیمی، م. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • ابراهیمی، م. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • ابراهیمی حسین‌زاده، ز. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • ابراهیمی خرم آبادی، ا. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • ابراهیمی-محمود‪آباد، س.ر. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • ابراهیم نژاد، ی. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • ابوبکر، آ. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • احراری، ا. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • احراری، س. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • احمدی، ا. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • اخلاقی، ع. مروری بر اثرات متابولیسمی اسیدهای چرب با چند باند دوگانه بر مرغ‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 245-253]
 • اُدونباکو، اُ.م. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • اسد، ال. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اسد، ال. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • اسدی، ا. بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی مصرف کننده جیره‌های بر پایه جو و تریتیکاله [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 369-376]
 • اسدوزمان، م. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اسلام، م.ر. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • اسلامی، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • اسلامی‌زاد، م. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 595-599]
 • اسلمی نژاد، ا. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • اسمعیلی‌زاده، ع. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • اعمی-ازغدی، م. اثر متقابل فورمایسین® گلد و رنگدانه روی کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 699-705]
 • افشاریان، ا. توالی‪یابی و آنالیز ملکولی ژن‪های ATP6 و ATP8 ژنوم میتوکندری مرغ‪های بومی خراسان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 975-979]
 • اقدم شهریار، م. تأثیر سطوح مختلف ویتامینE و سلنیوم بر عملکرد، صفات کیفی تخم و جوجه درآوری در بلدرچین‌های مولد ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 927-932]
 • اکبر، م.آ. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • اکبر، م.آ. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • اکبری، ر. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • اکتر، آ. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • اگبیال، ال.تی. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • ال-ترابانی، ام.اس. وقوع، تولید و زیان اقتصادی ورم پستان بالینی در گاوهای هلشتاین مصر [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 813-818]
 • امام جمعه کاشان، ن بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • امین افشار، م. بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • انصاری پیر سرایی، ز. بررسی چند شکلی‌های جایگاه‌های ژنی FSHβ و FSHR و ارتباط آنها با عملکرد صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفندان نژاد ایران بلک، آرمان و بلوچی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 361-368]

ب

 • بابا، م. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • بدخشان، ی. مکانیسم‪های تنظیم حرارت در گاو و گوساله نژاد جرزی براساس دمای بخش‪های مختلف بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 793-798]
 • بزگلو، اس. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • بیست، م.آ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • بلال، اس.آ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • بهات، ن. گیاهان دارویی و مکمل‌های آنها: روشی نوین در تغذیه جانوران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 497-516]
 • بهاری، ع. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • بهاسکر، ن. ارزیابی شیمیایی و هیستوپاتولوژیکی در کبد جنین جوجه‌های تیمار شده با یک فرمولاسیون دلتامترین تجاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 673-681]
 • بهلولی، اس.اچ. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • بهمنی، ح.ر. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • بوجارپور، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • بوجنان، آی. توصیف چندمتغیره گاوهای اوولمس-زائر و تیدیلی با استفاده از صفات ظاهری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 293-299]
 • بوجنانه، آی. برآورد وزن بدن بر مبنای ابعاد قلب گوسفندان ساردی و تیماهدیت با استفاده از مدل‌های مختلف [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 639-646]
 • بوستان، آ. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]

پ

 • پارس کاسانوا، پی.م. وزن بدن به ‌عنوان یک صفت مهم در مقایسه نژادهای بُز [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 463-466]
 • پارمار، اس.ان.اس. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • پاوول، ر.س. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • پراساد، اس. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • پیله‌ور، م. اثر متقابل فورمایسین® گلد و رنگدانه روی کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 699-705]
 • پهلوان، ر. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • پورملایی، ف. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]

ت

 • تاکور، ام.اس. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • ترکی، م. اثر استفاده از عصاره اتری بره موم و روغن زیره سیاه در جیره غذایی جوجه‪های گوشتی بر عملکرد، فراسنجه‪های خونی، پاسخ ایمنی و خصوصیات لاشه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 911-918]
 • تشیرلتسو، کا. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • تقی نژاد رودبنه، م. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • تکلوزاده، م. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • توراند، جی.ف. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]

ج

 • جردنا، جی. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • جعفری، م.ع. اثرات مکمل سازی جیره با ال-ترئونین روی عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی در طی تابستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 431-436]
 • جوانمرد، آ. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • جوانمرد، م.ر. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 595-599]
 • جوزی شکالگورابی، س. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 987-990]

چ

 • چاجی، م. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • چاف، یو.ام. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • چندا، تی. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]

ح

 • حبیبیان، م. اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • حسن، م.م. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • حسین، جی. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]
 • حسین، م.ای. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • حسین، م.ای. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • حسین، م.ای. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • حسین، م.م. استفاده از کاه برنج غنی‌ شده با اوره و اوره‌آز در تغذیه گاوهای گوشتی بومی در حال رشد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 529-535]
 • حسینی، س.ع. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • حسن آبادی، ا. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • حسن‌آبادی، ا. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • حسنان، م.اس. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • حسینی جنگجو، س.ح. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]

خ

 • خاتون، ام.جی. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • خادم، ا.ع تأثیر زود از شیر‪گیری بر عملکرد و شاخص‌های استرس در بره زندی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 981-985]
 • خادم، ع.ا. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • خالداری، م. پاسخ به انتخاب مستقیم و غیرمستقیم برای وزن سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 957-963]
 • خالقی‏زاده، س. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • خان، اف.آ. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • خان، ام.کا.آی. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • خان، م.م. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]
 • خان، م.م.اچ. ارتباط ازت اوره شیر گاوهای شیری با نژاد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 279-283]
 • خاندوکر، ام.آ.ام.ی. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • خیاوی، خلیق انتقال قیمت، رفتار آستانه‌ای و تعدیل نامتقارن در بازار مرغ ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 447-452]
 • خبیری، ع.ا. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • خرمشاهی، م. مسمومیت تتراکلرید کربن در بلدرچین ژاپنی: ارزیابی تأثیر پودر کنگر فرنگی بر عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 417-422]
 • خضری، الف ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • خطیبجو، ع. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • خطیبجو، ع. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • خلیق خیاوی، پ. انتقال قیمت، رفتار آستانه‌ای و تعدیل نامتقارن در بازار مرغ ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 447-452]
 • خلیق قره‌تپه، ف. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]

د

 • داس، آ.کا. ژنتیک ترکیب بدنی و ویژگی‌های کارآیی خوراک در یک لاین کنترل جوجه‌های رود آیلند رِد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 965-973]
 • داس، جی .ب. فرمولاسیون جیره گاوهای شیری با گرایش حداقل هزینه در گاوداری‌های کوچک با استفاده از Solver Add-Ins در محیط نرم افزار Excel [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 561-567]
 • داس، جی.ب. اثر سطوح مختلف مکمل روغن ماهی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 377-384]
 • داس، جی.ب. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • دیانی، ا. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • دانش مسگران، م. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • دانش مسگران، م. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • داوودی، ز. شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس آکابان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 737-740]
 • داوودی، ه. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • دبناث، جی.کا. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • دبناس، اس. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • درمانی کوهی، ح. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • دهقان-بنادکی، م. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]

ر

 • رادمنش، آ. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • ریاسی، آ. ارتباط منابع چربی جیره‌ای با خصوصیات منی، متابولیت‌های پلاسما و محیط کیسه بیضه در قوچ‌های بالغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 623-628]
 • رافت، س.ع. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • رافت، س.ع. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • رامابو، اس.اس. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • رحیم، آ. ژنتیک ترکیب بدنی و ویژگی‌های کارآیی خوراک در یک لاین کنترل جوجه‌های رود آیلند رِد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 965-973]
 • رحیمی، ش. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • رحمان، آ.ان.ام.ای. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • رحیمی میانجی، ق. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • رحیمی میانجی، ق. بررسی چند شکلی‌های جایگاه‌های ژنی FSHβ و FSHR و ارتباط آنها با عملکرد صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفندان نژاد ایران بلک، آرمان و بلوچی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 361-368]
 • رستمی، ط. اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • رشیدی، ا. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • رضایی، ر. بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی مصرف کننده جیره‌های بر پایه جو و تریتیکاله [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 369-376]
 • رضوان نژاد، ا. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]
 • رضوی-ششده، س.ع. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • رکوئنا، ف. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • رنجان، ر. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • رنجبری، م بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • رویان، م. مروری بر اثرات متابولیسمی اسیدهای چرب با چند باند دوگانه بر مرغ‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 245-253]
 • رویان، م. اثرات متابولیکی اسیدهای لینولئیک کونژوگه (CLA) در مرغ: مرور منابع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 517-528]
 • روشدی، اچ.ای. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]

ز

 • زارعیان جهرمی، ا. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • زمانی، پ. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • زمانی، پ. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • زمانی، پ. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • زولکیفلی، آ. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • زونیتا، ز. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]

س

 • سانیتو، ی. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]
 • ساها، اس. بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیت‌های گاومیش کشت داده شده در محیط کشت غنی ‌شده با آلبومین سرم گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 545-551]
 • سخاوتی، م.ه. پیش‌بینی اپی توپ‌های سلول‌هایB و Tآنتی‌ژن Omp25 از باکتری بروسلا ملی تنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب گوسفندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 629-638]
 • سخاوتی، م.ه. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • سدن، اف. تأثیر تکنیک‌های مختلف برداشت بر بازیابی و کیفیت ساختارهای اووسیت کومولوس گاوی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 741-744]
 • سرایری، م.ت. مطالعه موانع مزارع شیری سنتی از طریق بررسی تولیدات بالقوه و عملکردی شیر [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 255-264]
 • سیفتسی، اچ.ب. ساختار، نحوه عمل و بیان GnRH و گیرنده GnRH در اندام‪های تناسلی محیطی و تنظیم آنها توسط استرادیول-17β [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 775-786]
 • سگونل، اُ.م. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • سلامت دوست نوبر، ر. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • سلطانی، ژ. اثر استفاده از عصاره اتری بره موم و روغن زیره سیاه در جیره غذایی جوجه‪های گوشتی بر عملکرد، فراسنجه‪های خونی، پاسخ ایمنی و خصوصیات لاشه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 911-918]
 • سلیمانی، ن. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • سمنانی ‌نژاد، ح. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • سوری، ح. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • سوری، ح. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • سوری، م. اثر حضور جنس نر بر همزمان‪سازی فحلی و سایر فراسنجه‪های تولید‪مثلی بزهای ماده مرخز در فصل تولید مثل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 873-881]
 • سولتانا، ن. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]

ش

 • شارما، پ. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • شافی، اچ.آی. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • شایکات، آ.اچ. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • شاکرمی، ف. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • شاهانی، ل. ارزیابی شیمیایی و هیستوپاتولوژیکی در کبد جنین جوجه‌های تیمار شده با یک فرمولاسیون دلتامترین تجاری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 673-681]
 • شجاع، ج. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • شجاع، ج. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • شیرزادگان، ک. اثرات مکمل سازی جیره با ال-ترئونین روی عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی در طی تابستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 431-436]
 • شریفی، م. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • شریفی، م. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]
 • شکاری، ع ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]

ص

 • صادقی پناه، ح. اثرات انواع مختلف بنتونیت (مونتموریلونیت) بر فاکتورهای فیزیولوژیک و متابولیک مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 423-430]
 • صفا مهر، ع.ر. اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه دارویی شاه اسپرم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 665-671]
 • صفدری شاهرودی، م. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • صمدی، ص. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 933-940]
 • صمدی، ف. مسمومیت تتراکلرید کربن در بلدرچین ژاپنی: ارزیابی تأثیر پودر کنگر فرنگی بر عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 417-422]
 • صمدی، ف. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 933-940]
 • صوفی زاده، م. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]

ط

 • طاهرپور، ک. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • طاهرپور، ک. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • طهماسبی، ر. ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و قابلیت هضم پوست گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 333-338]
 • طهماسبی، ر. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • طهماسبی، ع.م. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • طهماسبی، ع.م. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]
 • طهمورث‌پور، م. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • طهمورث‌پور، م. کشف نحوه بکارگیری مدل‌های تابعیت تصادفی چند جمله‌ای لژاندر در تجزیه و تحلیل اندازه کلاچ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 453-458]
 • طهمورث‌پور، م. پیش‌بینی اپی توپ‌های سلول‌هایB و Tآنتی‌ژن Omp25 از باکتری بروسلا ملی تنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب گوسفندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 629-638]
 • طهمورث‪پور، م. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]

ع

 • عارف نژاد، ب. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • عبادی تبریزی، ع. کشف نحوه بکارگیری مدل‌های تابعیت تصادفی چند جمله‌ای لژاندر در تجزیه و تحلیل اندازه کلاچ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 453-458]
 • عباسی، ف. تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی گوشت فریز شده بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 933-940]
 • عباسی-دلوئی، ط. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]
 • عباس‪زاده مبارکی، م. تأثیر سطوح مختلف ویتامینE و سلنیوم بر عملکرد، صفات کیفی تخم و جوجه درآوری در بلدرچین‌های مولد ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 927-932]
 • عباسی فیروزجائی، م. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 987-990]
 • عبداللهی آرپناهی، ر. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • عبدالله‪پور، ر. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین گله گاودشت مازندران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 833-837]
 • عبدالهی، آ.ی. پلی ساکارید جین‌سنگ (Panax ginseng) می‌تواند در جوجه‌های گوشتی ایمنی علیه ویروس آنفلوانزای طیور H9N2 را بهبود دهد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 715-722]
 • عرفانی اصل، ز. برآورد وراثت‪پذیری و تکرارپذیری صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 827-832]
 • عسگری، م. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • عسگری، م. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • علی، ام.آ. وقوع، تولید و زیان اقتصادی ورم پستان بالینی در گاوهای هلشتاین مصر [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 813-818]
 • علی، م.ه. تأثیر زود از شیر‪گیری بر عملکرد و شاخص‌های استرس در بره زندی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 981-985]
 • علیپور، د. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • علی‌تنه، س. یک ایده جدید در علوم دامی: نخستین کاربرد مدل AHP در انتخاب بهترین گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 553-559]
 • علی‌عربی، ح. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]

غ

 • غفرانی ایواری، ی. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • غلامی، م. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]

ف

 • فتاح نیا، ف. تأثیر عصاره الکلی آویشن و مرزه خوزستانی بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 437-446]
 • فتاح نیا، ف. اثر کلسیم، فسفر و روی در جیره پایه گندم بر عملکرد، ایمنی و پارامترهای استخوانی جوجههای گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 723-730]
 • فرهادیان، م. برآورد وراثت‪پذیری و تکرارپذیری صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 827-832]
 • فیضی، ب. اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه دارویی شاه اسپرم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 665-671]

ق

 • قیاسی، ح. پاسخ به انتخاب مستقیم و غیرمستقیم برای وزن سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 957-963]
 • قربانی، آ. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 987-990]
 • قربانی، ا. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • قربانی، ا. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 601-606]
 • قربانعلی، ح. تأثیر سطوح مختلف پروتئین در جیره‌های بر مبنای اسید آمینه کل و قابل هضم بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه کاب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 683-688]
 • قریشی، ه. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • قره‪ ویسی، ش. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین گله گاودشت مازندران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 833-837]
 • قوی‏پیشه، م. بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن (CAST)Calpastatin در بزهای خلخالی به عنوان یک مارکر بالقوه جهت ارزیابی میزان نرمی گوشت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 605-909]
 • قوی حسین-زاده، ن. برآوردهای بیزی ارتباط ژنتیکی بین فراسنجه‌های منحنی رشد در گوسفند شال از طریق نمونه‌گیری گیبس [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 897-904]

ک

 • کاظمی-بنچناری، م. استفاده از ضایعات خرما در تغذیه گوسفند، تجزیه‪پذیری آن در شکمبه، قابلیت هضم مواد مغذی و تأثیر آن بر رشد گوسفند [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 883-888]
 • کاظمی بن چناری، م. غلظت بهینه انرژی در جیره‌های بره‌های لری بختیاری در طول دوره پرواربندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 595-599]
 • کالون، اس. پلی ساکارید جین‌سنگ (Panax ginseng) می‌تواند در جوجه‌های گوشتی ایمنی علیه ویروس آنفلوانزای طیور H9N2 را بهبود دهد [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 715-722]
 • کاوسی کلاشمی، م. انتقال قیمت، رفتار آستانه‌ای و تعدیل نامتقارن در بازار مرغ ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 447-452]
 • کجوری، غ.ع. شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس آکابان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 737-740]
 • کرامتی جبه‌دار، س. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 601-606]
 • کریم، ام.ز. جایگزینی کنجاله سویا با پودر دانه کائوچو روی رشد، خصوصیات لاشه و بازده اقتصادی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 919-925]
 • کرمانشاهی، ح. اثر متقابل فورمایسین® گلد و رنگدانه روی کیفیت تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 699-705]
 • کفیل‌زاده، ف. اثر تخم شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و ریشه مارچوبه (Asparagus officinalis) بر هضم و کینتیک تولید گاز یونجه با استفاده از تکنیک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 607-613]
 • کومار، اس. ژنتیک ترکیب بدنی و ویژگی‌های کارآیی خوراک در یک لاین کنترل جوجه‌های رود آیلند رِد [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 965-973]

گ

 • گتو، آ. اثرات سطوح استفاده از پودر ضایعات ماهی در جیره‌های مرغ‌های تخمگذار لگهورن روی فراسنجه‌ها، قابلیت جوجه‌ درآوری، بازده اقتصادی، تولید تخم ‌مرغ و کیفیت تخم ‌مرغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 689-698]
 • گل شیخی، م. یک ایده جدید در علوم دامی: نخستین کاربرد مدل AHP در انتخاب بهترین گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 553-559]
 • گوپتا، اچ.پ. بررسی تفاوت‌ها در ترکیب بیوشیمایی و مواد معدنی ادرار بین گاوهای شیری آمیخته آبستن و غیر‌آبستن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 787-792]

ل

 • لتسو، م. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]

م

 • م.، ترکی اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • مادیبلا، اُ.ر. عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین فریزین در ایستگاه تحقیقاتی سِبِل در جنوب شرقی بوتسوآنا [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 799-805]
 • مارین، اچ. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • ماهابیل، و. عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین فریزین در ایستگاه تحقیقاتی سِبِل در جنوب شرقی بوتسوآنا [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 799-805]
 • ماهری سیس، ن. توسعه روش تولید گاز آزمایشگاهی تغییر یافته به ‌جای روش کیسه‌های نایلونی برای ارزیابی تجزیه‌پذیری پروتئین یونجه خشک در نشخوارکنندگان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 339-345]
 • ماهروس، کا.ف. چندشکلی مرتبط با برخی از صفات گوشت در نژادهای گوسفند مصری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 655-663]
 • متهتهو، جی.کا. اثرات مکمل کردن پوسته دانه چشم بلبلی (Vigna unguiculataa) و کنسانتره نجاری روی بزهای بویر از شیرگرفته شده [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 583-593]
 • مجتهدین، ع. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]
 • محرری، ع. بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی مصرف کننده جیره‌های بر پایه جو و تریتیکاله [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 369-376]
 • محمدی، ح. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • محمدی، ح. اثر استفاده از عصاره اتری بره موم و روغن زیره سیاه در جیره غذایی جوجه‪های گوشتی بر عملکرد، فراسنجه‪های خونی، پاسخ ایمنی و خصوصیات لاشه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 911-918]
 • محمدآبادی، م.ر. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • محمد آبادی، ط. مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم کاه گندم توسط قارچهای بی هوازی شکمبه گاومیش خوزستان و گاو هلشتاین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 285-292]
 • محمد‪آبادی، م.ر. مکانیسم‪های تنظیم حرارت در گاو و گوساله نژاد جرزی براساس دمای بخش‪های مختلف بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 793-798]
 • محمدی چپ‪دره، و. اثر حضور جنس نر بر همزمان‪سازی فحلی و سایر فراسنجه‪های تولید‪مثلی بزهای ماده مرخز در فصل تولید مثل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 873-881]
 • محمد نژاد سنگدهی، ف. توزیع فراوانی آلل‌ها در ناحیه ′5 ژن‌های CYP19 و ERα در گاوهای سیمنتال و سه نژاد بومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 301-307]
 • مختارپور، ا. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • مرادی، آ. اثرات تغذیه سطح بالای سلنیوم و مس بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تولید آنتی ‌بادی علیه ویروس بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 707-713]
 • مرادی، م.ح. شناسایی چند‪شکلی در ناحیه‪ای از ژن MC1R در نژادهای بز: یک ابزار مناسب برای درک سیستم و مکانیزم کنترل رنگ پوشش بدن [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 889-895]
 • مرادی، م.ر. برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مغانی با کمک مدل‌های رگرسیون تصادفی بی–اسپلاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 647-654]
 • مرادی شهربابک، ح. تعیین چندشکلی ژنتیکی موجود در اگزون 1 ژناستیل-کوآ-کربوکسیلاز آلفا در بز نژاد مهابادی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 987-990]
 • میرزائی آقجه قشلاق، ف. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 601-606]
 • میرو، جی. انتخاب اسپرم نریان بر مبنای سانتریفیوژ گرادیان چگالی شامل کلویید دو لایه: تأثیرات بر روی اسپرم [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 317-321]
 • معینی، م.م. اثر حضور جنس نر بر همزمان‪سازی فحلی و سایر فراسنجه‪های تولید‪مثلی بزهای ماده مرخز در فصل تولید مثل [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 873-881]
 • مقبلی، م. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‪مثلی گاوهای هلشتاین ایران در استان اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 819-825]
 • مقدم، غ.ع. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • مقدم، غ.ع. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • میکایلو، ام.ام. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]
 • ملکی، م. اثرات تغذیه اسید لینولئیک کنژوگه و روغن ماهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 411-416]
 • ملکی، م. بررسی آزمایشگاهی سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله گوار در یک جیره پرواری برای بره‌ها [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 615-621]
 • ممتاز، ح. شناسایی سرولوژیک و مولکولی ویروس آکابان در ایران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 737-740]
 • مهدی آبکنار، ع. اثر جلبک گونه سارگاسوم و ویتامین E بر ماندگاری گوشت غنی شده با روغن ماهی در جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 385-392]
 • مهدوی، ع. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 601-606]
 • موحامد، ن. اثر سطوح مختلف پروتئین و روش‌ها و مدت ذخیره‪سازی روی عملکرد تولیدی و کیفیت خارجی تخم بلدرپین‌های ژاپنی در محیط نیمه خشک [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 941-214]

ن

 • نادری، ی. بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • ناصری، و. اثر تخم شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و ریشه مارچوبه (Asparagus officinalis) بر هضم و کینتیک تولید گاز یونجه با استفاده از تکنیک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 607-613]
 • ناصرانی، ع.ع. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]
 • ناصریان، ع.ع. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • ناصریان، ع.ع. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • نایوریال، د.اس. ارتباط ژن لاکتوفرین گاوی با ورم پستان در گاوهای فریسوال [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 859-863]
 • نجاتی جوارمی، ع. کشف نحوه بکارگیری مدل‌های تابعیت تصادفی چند جمله‌ای لژاندر در تجزیه و تحلیل اندازه کلاچ [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 453-458]
 • نجاتی-جوارمی، ا. جنبه‪های اقتصادی و ژنتیکی استفاده از تکنیک انتقال جنین در ارزیابی ژنومیک و سنتی در گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 807-811]
 • نجمی نوری، ع. ارتباط ژن PIT1 با درصد چربی شیر در گاو هلشتاین [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 572-582]
 • نجوکو، سی.پی. پاسخ جوجه‌های گوشتی برای تغذیه کمی با / یا بدون محدودیت مکمل اسید اسکوربیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 393-401]
 • نصیری، م.ر. تأثیر استفاده از برگ ترخون (Mentha piperita) و برگ نعناع فلفلی (Artemisia dracunculus) در جیره بر عملکرد رشد و پاسخ پادتن جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 403-409]
 • نصیری، م.ر. توالی‪یابی و آنالیز ملکولی ژن‪های ATP6 و ATP8 ژنوم میتوکندری مرغ‪های بومی خراسان [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 975-979]
 • نصرتی، م. اثرات تغذیه اسید لینولئیک کنژوگه و روغن ماهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 411-416]
 • نظیفی، ن. بررسی چند شکلی‌های جایگاه‌های ژنی FSHβ و FSHR و ارتباط آنها با عملکرد صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گوسفندان نژاد ایران بلک، آرمان و بلوچی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 361-368]
 • نعیمی پور، ح. یک ایده جدید در علوم دامی: نخستین کاربرد مدل AHP در انتخاب بهترین گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 553-559]
 • نقشینه، س. شیوع و عوامل ایجاد ریسک ورم پستان تحت‌ حاد در گاو‌های هلشتاین ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 569-574]
 • نقشینه، س. محاسبه اثرات کاهشی هم‌خونی بر ورم پستان تحت بالینی با استفاده از 3 مدل متفاوت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 845-851]
 • نیکخواه، ا. اثرات مکمل سازی جیره با ال-ترئونین روی عملکرد و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی در طی تابستان [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 431-436]
 • نوبخت، ع. امکان استفاده از ضایعات هندوانه در جیره‌های مرغ‌های تخمگذار [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 459-462]
 • نوبخت، ع. اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه دارویی شاه اسپرم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 665-671]
 • نوبدشاد، ب. مروری بر اثرات متابولیسمی اسیدهای چرب با چند باند دوگانه بر مرغ‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 245-253]
 • نویدشاد، ب. اثرات تغذیه اسید لینولئیک کنژوگه و روغن ماهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 411-416]
 • نویدشاد، ب. اثرات متابولیکی اسیدهای لینولئیک کونژوگه (CLA) در مرغ: مرور منابع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 517-528]
 • نویدشاد، ب. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی پوآ با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه‌های نایلونی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 601-606]
 • نوروزیان، ح. تأثیر سطوح مختلف پروتئین در جیره‌های بر مبنای اسید آمینه کل و قابل هضم بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی سویه کاب [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 683-688]
 • نوروزیان، م.ع. تأثیر زود از شیر‪گیری بر عملکرد و شاخص‌های استرس در بره زندی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 981-985]

و

 • واعظ ترشیزی، ر. بررسی ژنتیکی تولید شیر گاو‪های هلشتاین ایران با استفاده از مدل روز آزمون [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 839-844]
 • وطن خواه، م. شبیه‌سازی دینامیک گذشته و ارزیابی وضعیت موجود جمعیت بز مرخز در زیستگاه اصلی آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 347-354]
 • وکیلی، ع. -اثر سطوح مختلف پروتئین خام بر بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) و بازده نیتروژن در بره‌های در حال رشد بلوچی تغذیه شده با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 323-332]
 • ولی‌زاده، ر. بخش بندی پروتئین خام و تولید گاز در سیلاژهای یونجه عمل‌آوری شده با عصاره محصولات فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 355-360]
 • ولی‌زاده، ر. اثر عمل‌آوری مکمل‌های پروتئینی با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد گاو‌های شیرده هلشتاین در ابتدای شیردهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 537-544]

ه

 • هاشمی، س.ر. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • هاشمی، ع. برآورد وراثت‪پذیری و تکرارپذیری صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 827-832]
 • هیر-بجو، م. اثر گیاهافوربیا هیرتا و مکمل اُرگانیک اسید بر جوجه­های گوشتی آلوده شده با سالمونلا انتریتیدیس: مدل ﮔﺎﻭﺍژ ﺩﻫﺎﻧﻲ [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 949-956]
 • هژبری، ف. اثر تخم شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و ریشه مارچوبه (Asparagus officinalis) بر هضم و کینتیک تولید گاز یونجه با استفاده از تکنیک آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 607-613]
 • هکو، م.آ. تأثیر نمره شرایط بدنی بر تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیری آمیخته [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 309-315]
 • هلهالی، اس. برآورد وزن بدن بر مبنای ابعاد قلب گوسفندان ساردی و تیماهدیت با استفاده از مدل‌های مختلف [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 639-646]
 • هینس، ب. تأثیر سطوح علوفه مصرفی بر عملکرد، کیفیت گوشت و ارزش اقتصادی گوساله‌های هلشتاین تغذیه شده در سیستم ارگانیک [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 265-272]
 • هوکیو، کا.اس. بررسی شاخ و برگ مورینگا (مورینگا اولیفرا) به عنوان خوراک بز [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 865-871]

ی

 • یاوری، م. تأثیر کوتاه کردن موهای بلند انتهای دم بر تمیزی و سلامت پستان گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 731-735]
 • یورج، م. اثرات سطوح استفاده از پودر ضایعات ماهی در جیره‌های مرغ‌های تخمگذار لگهورن روی فراسنجه‌ها، قابلیت جوجه‌ درآوری، بازده اقتصادی، تولید تخم ‌مرغ و کیفیت تخم ‌مرغ [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 689-698]
 • یوسفی، س. پیش‌بینی اپی توپ‌های سلول‌هایB و Tآنتی‌ژن Omp25 از باکتری بروسلا ملی تنسیس به منظور طراحی واکسن نوترکیب گوسفندی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 629-638]
 • یوسفی، س. ساخت وکتور با دو پروموتور برای بیان همزمان دو ‌ژن با استفاده از تکنیک SOE-PCR [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 853-858]